Muta Nikahı Zina ve Fuhuşu Mübah Kılma Kılıfıdır

Muta nikahı helaldir aksini söyleyen cahildir diyen insanlar ve kesimler her halde islam tarihi,akadi,tefsir ilmi,muhaddisliği,kelam ilmi ve mantık ilmi ve kuran bilgisi hadsiz olduğu için ve bu noktalarda bir çok icazet aldığı için mi böyle iddialı konuşuyor.bu ilimleri gerçi alanların asla böyle hezeyanları gerzeleri ve saçmalıkları ve ahmaklıkları olmaz. Çünkü bu kadar ilim sahibi olan insan kuran, sünnet, kıyas, icma, denilen dört temel üzerine hükümleri kuracağı için böyle saçmalıklar yumağına düşmez. Hezeyanlar savurarak muta nikâhını savunmaz.

Şimdi mutayı helal aksini söyleyen cahil varlıktır diyen insanlar peygamberden bu zamana kadar gelmiş olan bütün ehli sünnet alimlerini, muhaddisleri, müfessirleri, tahkikleri, muhakkikleri, müçtehitleri, mücedditleri, asfiyaları ,alimleri aşağılamış oluyor. O yüce ve akıllı, ahlaklı, ferasetli, hikmet sahibi, şecaat sahibi âlimlere zulüm etmiş oluyor. Onların ilimlerini, kemalatlarını, faziletlerini, dehalarını, akıllarını, hükümlerini yok saymış oluyor. Çünkü binler mükemmel aklın, ahlakın, doğruluğun, hakkaniyetin ve yalana asla cevaz vermeyen insanların icma ettiği, parmak bastığı ve tasdik edip altına mutah nikahı haramdır. Dediği bir uygulamayı helal yapmaya çalışmak ahmakça bir divanelik değilde nedir…

Düşünün anayasaya profesörlüğü unvanı olan ya da başka bir ihtisas sahibi olan insanların bütün emeklerini ilimlerini yok sayıp inkar edip onları karalayana nasıl akıllı denilir. Bir cahilin kalkıp profesöre ders vermeye kalkışması, bir çobanın kalkıp doktora ameliyat tavsiyesinde bulunması, bir garsonun kalkıp anayasa profesörüne akıl vermesi ne ise bu tip insanların kalkıp Kuranı kafalarına göre yorması büyük âlimlerin keskin ferasetli isabetli görüşlerini yok sayıp inkar etmesi öyle büyük ahmaklıktır.

Hiç bir ilmi olmadığı halde kalkıp âlimlik taslamak, kafasından fetvalar vermek, müçtehitlik taslamak, kendisini allame saymak, eşek pisliği üzerinde ki çöpün üzerine konup kendisini kaptanıderya zanneden sineğin haline benzer. Kendini nimetten sayıp büyüklük taslamak ahmaklığın en büyüğüdür.

Mutayı mubah görenler aklı sönük, fikri mülevves ,zihni bulanık, mantığı sakat, düşüncesi zehirli, zekâsı kıt ve mukayesesi sakat insanlardır. Mutayı helal gören bazı ehli sünnet dışı mezheplerin özellikle de imamlarını peygamberden daha masum görmesi, Hz Âliyi sevmek adı altında Hz Ömer’e düşmanlık etmeleri düşündürücüdür. Hak mezhep sahibi olmayan milletlerin sahiplendiği muta nikahını hiçbir ehli sünnet âlimi kitabında helal görmemiştir.Kabul etmemiş ve uygulanmasına müsaade etmemiştir.

1400 senedir ehli sünnet akidesinde haram ve yasak olarak görülen, fuhuş ve zina olarak kabul eden bir görüşü benimseyen hak olmayan bir mezheplerdir.. Zaten hak olmayan bir mezhebin söylediği uyguladığı da hak değildir. Batıldır. Şaibelidir ve bozuktur.Bol bol hadis uyduran, takiyyeyi caiz gören, zalime destek olan,sahabelere dil uzatan ve onlara küfreden bir zihniyetin böyle bir fikrini helal görmek akıllıca bir iş olmasa gerek.

Evet, muta nikâhı İslamın ilk yıllarında bazı zaruret hallerinde uygulanmış sonra ihtiyaç olmadığı ve gerek kalmadığı için nesh edilmiş kaldırılmıştır. Ama Peygamberden sonra Hz Osman ve Hz Ali zamanlarında yaşayan Abdullah ibni sebe denilen Yahudicin çekirdeğini attığı sapkın bir mezhebin elinde. Bu uygulama zamanla kabul görmüş ve intişar etmiş ve meşru kılınmıştır.

Nasıl ki,helal kesim domuz mantığı ile insanları kandırılıyor öylede helal kesim nikah diye bu kesimlerde gayri meşru nikâhlarına kılıf olarak muta nikâhını uydurmuş, mubah gösterip fuhuşu meşru kılmışlardır. Ehlisünnet ülkelerinin hiç birisinde bu batıl nikâh geçerli değildir. Bazı Şia devletlerinde meşru gösterilen bu çirkin iş sadece hevalarının tatmini için adi alçak zevklerinin tatmini için dini tahrip etmek adına yapılan bir uygulamadır. Meşru olmayan bir din mezhebinin gayri meşru bir uygulamasıdır.

Muta nikahı ehli sünnet akaidine göre zina sayıldığı için zinada islamda haram ve yasak olduğu için men edilmiş ve ağır cezalar getirilmiştir. Muta nikahı fuhuş yolunu açıp nikah yolunu kapatan bir uygulamadır. Muta nikahı zina için uydurulmuş bir kılıftır. Muta nikahı kısa bir zaman için nikah akdidir. Muta nikahı Kuran ve sünnette yeri yoktur. Muta nikahı kadını aşağılayıp tahkir etmektir. Muta nikahı neslin zafiyete uğrayıp aile kurumunu yıkan bir uygulamadır. Muta nikahı sadakat ve emniyeti bozan bir uygulamadır. Muta nikahı yüzünden insan bir eşlilik ile yetinmez. Muta nikahı meşru bir metreslik ve fahişeliktir. Muta nikahı bir kadının babadan oğla oğuldan babaya geçme zilletliğidir. Muta nikahı namus, şeref, iffet ve edep denilen yüce yüksek değerleri hiçe indirip alçaltmaktır. Muta nikahı tarife üzerinden yapıldığı için fahişenin kendisini tarife üzerinden satması gibidir. Evli kadın ile bekar kadın ile muta nikahı yapmak arasındaki tarife fiyat farkı bu nikahın nasıl bir alışveriş olduğunu gösteriyor. Bakire olan ile bakire olmayan arasında fiyat farkı olması bu işin nasıl bir zevk tarifesi olduğunu gösteriyor.

Bugün mutayı helal kılan ülkelerde yapılan zina hiçbir ülke de yoktur. Cahiliye de nasıl çıkar ve menfaat üzerine ilişkiler yürütülüyor bir kadın onlarca erkekle beraber oluyordu ise şimdi mutada da aynı mantık ve durum söz konusudur. Muta nikahı kıyan çağdaş genelevleri bu tür ülkelerde yaygındır. Bu tür ilkelerde gençlik gayri meşru zevklerini bu illegal yol ile gidermeye çalışıyor. Toplum ve gençlik günlük aylık yıllık senelik muta yaparak tarife üzerinden nikah kıyarak zina yapmaktadır.Toplu isyan ve ahlaksızlık hareketi olan muta nikahı islamın malı değil islama dine kurana asla mal edilemez.Mutaya helal diyenler haramı helal etmiş,batılı hak görmüş,şehvetlerine uymuş ve başkalarını da uydurmaya çalışan batıl tağutlar,dessas ve cerbeze akıllı insanlardır.Bunların şerrinden ve fitnelerinden Allaha sığınırız.Vesselam.