Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:
Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.
B) Nafile Oruç Tutmak:
Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah'tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir."
C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:
İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.
Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: "Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir' edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.
Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.
D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:
Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.
O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır?
Çare Şu Olabilir:
Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.
Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.
Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.
E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:
Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.
Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.
Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.
O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:
"O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna." (Kur'an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)
F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:
1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.
2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.
3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.
7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.
9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya... gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.
11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat... evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.
G) Ailevi Yönden:
1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.
2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.
3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)
4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.
5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.
6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.
H) Dînî-manevi Çareler:
1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..
Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes'elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.
Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.
l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:
Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.
İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:
Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah'ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah'ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.
Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü'minde Allah (c.c.) korkusunu, O'na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah'ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah'ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü'min gence layık olan şudur ki: Ruhunda Allah'ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O'na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah'ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:
"Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir." (Kur'an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)

Masturbasyondan Kurtulma Çareleri yorumları

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  27.04.2014

  Bende bu illete 8 yaşımda iken kişisel bir keşif sonucu başlamıştım o günden bu yana bırakamıyorum şuan 15 yaşındayım ve zararlarını az çok gördüm mesela sosyal yönden kendimi değersiz sanmak gibi soracağım birşeyvar evde yalnız iken tenasül aletime soğuk su dökersem korunabilirmiyim ? Birde aslında ben masturbasyon yaparken cinsel birşey değilde mesela bir filmde beni tahrik eden bir anı hayal ediyorum eğer nasfile oruç tutarsam cinsel duyguda olduğu gibi bunuda yenebilirmiyim ?

 • Image Description
  veyssi
  17.12.2013

  22 yaşndaymm yaklaşık 13 yıldır bu işi aralıksız yapyrmm ve artık kurtulmak istyrmm tek çocuk olmanın en büyük zararını yaşıyorum ne olur bana yardım edin artık kurtulmak istiyorumm ne yapmam lazım işe girdim burda da yanlız kalıyrumm internet önümde hep aklıma geliyoo ne olur bana yardım edin şimdiye kadar yaptım çok zarar gördüm şimdi bıraksam yararını görürmüyümm ilerde ne kadar zararını görürüm bu yaptıklarımın ne olur bana dönünn :( :(

 • Image Description
  mehmet emre
  24.02.2017

  Ne demek kardeşim ya... bu melun işi bırakanlar hayat buluyor.. gençlerimize hep arkadaş çevresinden, kötü yayınlardan bulaşıyor.. dikkat etmek lazım..

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  07.06.2014

  bilader sen evlen..

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  13.05.2014

  Genel adı 31 orucu diye geçiyor.
  Yavaş yavaş azalt.Birden bırakmak çok zordur anladığım kadarıyla sende çekmeyi seviyorsun bu yüzden şöyle bi program yap:
  -2 günde bi çek
  -Sonra 4 günde bi çek
  Sonra haftada bi çek...
  Tabi bunu sen ayarlayacaksın... En sonda bakmışsın ki ayda bi çekiyosun yada HİÇ...
  ...Umarım işe yarar...

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  27.04.2014

  Nafile oruç tutun oldukça işe yarar birde tenasül aletinize mümkünse hergün 1 kere soğuk su dökün.

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  05.07.2013

  ilk maddede evlenin diyo aranızda evli olan varmı

 • Image Description
  adımın önemi yok
  09.03.2013

  ben de ömrüm boyunca masturbasyon yapmaın cezasını çektim. aşırı utangaçlık, korku,, suçluluk... tüm sosyal yaşantılar benim için ıstırab kaynağı oldu. 27 yaşındayım. ama çok şükür yaklaşık 300 gündür bu durum benim için sona erdi. umarım bir daha böyle bir hayasızlığa düşmem. mast. terk etmek için öncelikle televizyon izlemeyi bıraktım. gazetelere bakmadım. yolda kızardan yüz çevirdim. arkadaşça bile olsa mecbur kalmadıkça kızlara bakmadım. Allaha çok dua ettim. hele banyoda.. bırkamaya çalıştığım ilk zamanlarda banyoda sanki kendiliğienden boşalacak gibi oluyordum. benim ona karşı koymaya gücüm asla yetmezdi. çünkü ben istiyordum, kendimi nasıl engelleyebilirdim ki! o esnalarda Allaha köpekler gibi yalvarıyordum. afedersiniz ucuna kadar geliyordu. Allahım llütfen beni bana bırakma diye yalvarıyorum. gitti gidecek... derken pes etme noktasına geliyordum ama yalvarmaya devam ediyordum.. birkaç dakika sonra sanki onun üstümdeki gücü kırılmaya başladı. rahatladım ve Allaha şüküler ettim. ilerleyen zamanlarda banyoda tekrar aynı duygu yoğunlukları yaşadım.. Allaha yalvardım.... çok şükür her atlattığım banyo sonrasında kendimi daha rahat hissettim. şimdi banyoya girmekten korkmuyorum. ama aklımda çok pişmanlıklar var. Allahı ''Ay Allah, Ya Afuv'' isimleriyle zikrediyor, her gün kabe imamlarından kuran dinliyorum. zikir yaptıkça kendimden nefret ediyorum, aklıma rezilliklerim geliyor. bana yazıklar olsun!.. fakat zaman geçtikçe kızlarla ilgili içimdeki sapık isteklerden iyice utanmaya başlıyorum. eğer vazgeçmezsem biliyorum Alah beni tüm bu sıkıntılardan kurtaracak.. mevlananın şehvetle ilgili güzel bir benzetmesi var..O SENİN İÇİNDE YANIP DURAN BİR ATEŞE BENZER. O ATEŞ YANMAKLA EKSİLMEZ. BİR ATEŞE ODUN ATMAYA DEVAM EDERSEN HİÇ O ATEŞ SÖNER Mİ? AMA ATMAZSAN SÖNER. BU GERİ ÇEKİLMEN, ATEŞE SU SERPMEK GİBİ OLUR. BIRAK GÜZELCE YANSIN. ATEŞE ODUN ATMA'' gibi şeyler söylüyor Mesnevi kitabında. mesnevi bu konuda bana çok şey kattı. ayrıca cennetteki hurlilerle ilgili benzetmeler de beni iradeli olmaya çok motive ediyor. kuranda KAPALI MEKANLARDADIR, GÖZLERİNİ YALNIZCA EŞLERİNE ÇEVİRMİŞLERDİR, OPNLARA DAHA ÖNCE NE BİR İNSAN NE DE BİR CİN DOKUNMUŞTUR. YÜZLERİ GÜZEL HUYLARI GÜZELDİR. ONLARGÜN IŞIĞINA ÇIKMAMIŞ YUMURTA GİBİDİRLER. ONLAR SANKİ YAKUT VE MERCANDIR.... gibi ayetler de beni motive ediyor. sizi bu konularda motive edecek kişilerle berarer olun ve bu konuda etklecek kitaplar okouyun. hergün ama her gün 10 dakjika bile olsa mutlaka okuyun. zaman geçtikçe ve içimdeki sapık arzular azaltıkça kızları kardşim gibi görmeye başlıyorum ve böylece aldığıom lezzetin daha temiz ve daha güzel olduğunu ve asla bir sıkıntı hissetttirmediğini gördükçe isteğim, ve iştiyakım artıyor. bir şeyi iyice arayan sonunda bulur.. asla vazgeçmeyin, çünkü kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir. teşekkür ederim

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  16.05.2014

  Abi sen harikasin. Su an bazi dini kelimeleri dile getiremiyorum cunku daha az evvel yaptim ve bundan kurtulamayacagima kanaat getirmistim. Bu oyle bir illet ki kac kez tovbe ettim yine yaptim. Sonra seytan cok guzel bi açıdan beni yakaladi ve "Allah affeder ne de olsa" dedi. Bende bunu af dileyerek yaparsam sorun olmaz dedim. Yazini okuyunca kendimi buldum. Eger senin sayende birakirsam sen ölsen de ben ölene kadar sevap kazanacaksin senin sayende oldugu icin. Buna tam anlamiyla su an soz veriyorum. 3 aylarin basi, ramazan basi... gibi cok girisimim oldu ama umarim ilacim burdadir. Senin bu yazindir.

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  07.05.2014

  KArdeşim bende senin önceki durumundaki gibiyim şuanda yazını gördüğüme ve okuduğuma çok mutlu oldum şuanda . yıllardır bekar ve tek kalıyorum, ve şuanda dibine kadar pisliğe saplanmış durumdayım hiç bir işim doğru gitmeyip çok büyük bir çöküntü ve manevi huzursuzlk içerisinde boş bir hayat içindeyim . ama buna dur demek için işe başladım . Antalyadayım ve başım çok büyük dertte . heryer teşvik edici Allah korkusu olmayanlarla dolu . Allaha yalvarmaktan başka çarem yok . kafam önde yürüyorum artık . ve Allaha sığınıyorum beni bu pislikten kurtarması için . İnşallah senin gösterdiğin başarıyı bende gösteriririm . Sana verilen bu güç ve direyet inşallah banada Taktir görülüp verilir. çok kötü durumdayım hayatım çıkmaza gidiyor çünki.

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  28.04.2014

  Umarımki inşallah bende bu cevabı bir gün verebileceğim.

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  13.04.2013

  Allah seni yolundan ayırmasın.Tebrikler

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  08.01.2013

  bu illeten kurtulduğum güne şükürler olsun "Yarın yapacağım dediĞİN ŞEYİ NİYE ŞİMDİ YAOMIYORSUN" ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  20.10.2012

  Sevgili arkadaşlar Peygamber efendimiz

 • Image Description
  Çelik Nail Sözen
  19.10.2012

  Öncelikle merhabalar;

  Size bu pislik ile ilgili hayatımı anlatayım...

  Bu alışkanlık küçüklüğümden beri vardı hatta nasıl diyeyim internette bayan ayaklara bakarak mast. yapıyordum. bu işe 13 yaşımda başladım ve şu zamana kadar karşılaştığım zararları size tek tek sıralayayım istiyorsanız...

  1.Kendini başkaları karşısında değersiz görme
  2.Eziklik
  3.Vitamin kaybı (C vitamini, b12 vitamini vs. o gelen menilerde var, eğer karşılanmazsa ölüm bile olur. şunu da hatırlatmakta fayda var, gelen 1g meni 40g kana eşittir.)
  4.Kişilik kaybı
  5.Zorlayarak bu işi yaptığım için bayanlar karşısında sürekli boşalma hissi
  6.PANİK ATAK
  7.DELİRME KORKUSU VEEEE DELİRMEK

  BAKIN BU İLLETİ KESİNLİKLE YAPMAYIN. ÇİKOLATA FINDIK FISTIK MUZ HER ZAMAN MASTURBASYONA DAVETİYEDİR.

  DÜN AZ KALSIN KENDİMİ AKIL HASTANESİNDE BULACAKTIM (O SIRALAR DELİRİYORDUM) ANCAK ANNEM SAYESİNDE BUNU ÇÖZEBİLDİM. ÇÜNKÜ BU İLLET BEYNİNİZDE KURUNTULARA NEDEN OLUYOR VEEE BİR BAKMIŞSINIZ KENDİNİZİ AKIL HASTANELERDESİNİZ. ONUN İÇİN ÇOK ÇOK TEHLİKELİ BU İLLET. ZATEN BU İLLET İRADENİZİ MAALESEF TÜKETİYOR VE kurtulacam diyip de maalesef KURTULAMIYORSUNUZ. ÇARESİ DE BİR İŞLE UĞRAŞMANIZ MESELA AKLINIZA BU İLLET Mİ GELDİ, GELSİN AMA BİR SÜRE SONRA SİZDEN YİNE GİDER ÇÜNKÜ UNU NEFSİNİZ YAPIYOR. ONUN İÇİN SİZDE BENİM GİBİ OLMAYIN.