CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLER

Bu konu başlıbaşına bir kitap ve araştırma konusu olduğundan, biz bu mevzuda söylenmesi gerekenlerin tümünü söylemeye çalışmayacak, bazı tereddütlü ya da önemli noktalara deginmekle yetinecegiz.

Bu konuda hiç unutulmaması gereken en önemli nokta, insanın yaradılış gayesidir. Insan Allah'ın yüceligi karşısında kendi güçsüzlügünü kabullenmesi ve her hareketini Allah'a kulluk olarak yapması için yaratılmış bir varlıktır. Öyleyse yemesi, giymesi yatması ve kalkması gibi, cinsel ilişkisi de ibâdet olarak yapılmalıdır. Haramdan sakınmak, Allah'ın nimetinden helâl olarak yararlanmak, yapacağı hayırlı işler için fikrini meşgul eden cinsel arzuyu, sağlam düşünebilmek için gidermek, koca karının, karı da kocanın hakkını ödemek ve en önemlisi müslüman nesli yetiştirmek amacıyla yapılan meşru bir cinsel ilişki ibâdettir ve insana aldığı zevkler yanında sevap da kazandırır. "Kişinin zevkini yaşamasında hiç sevap olur mu ?" diye soran sahabiye Allah Rasûlü Efendimiz; "O suyu haram bir yere akıtsaydı, günah olmayacak mı idi? Öyleyse helâlından akıtması da sevaptır" buyurmuştur.(Müslim, zekât 52; Ebû Dâvûd, tatavvu' 12; edep 160; Müsned V/167,168.)

Öbür yönüyle insan, arzu ve şehvetinin esiri olup, sırf zevki için yaşar hale gelmemelidir. Bu, ondaki hayvanî güçleri geliştirir, melekî güçleri zayıflatır ve insanı alçaltır. Halbuki, bütün zevkler gibi cinsel ilişki zevki de bir gaye değildir, bir gaye için yaratılmış insana Allah'ın bir hediyesidir. Insandan, neslini sürdürmesini istemiş ve bunu Allah'ın istediği doğrultuda yapması halinde kendisine cennet vadedilmiştir. Ise cinsel ilişki zevki gibi peşin bir avans da verilmiş ve sanki öbür âlemde alabildiğine tadacağı zevklerden, daha dünyada iken ona parmak ucuyla hafifçe tattırılmıştır. Ya da yorucu çabalarla yüce bir gayeye ulaşması istenen insana, gönül eglendirme türünden çerez takdim edilmiş ve asıl ziyafetin sonda olduğu bildirilmiştir. Tıpkı zor birise kosulan çocuklara, işi sonuna kadar götürmeleri için verilen oyuncaklar gibi. O çocuğun verilen işi bırakıp bu oyuncakla eglenmesi, oyuncağın veriliş amacına ne derece zitsa, insanın cinsel zevklerini gaye olarak görüp, sırf onlarla meşgul olması da yaratılış gayesine o derece zittir.

Şimdi vereceğimiz bilgilerde bu açının göz önünde bulundurulması gerekir.

Tutma ve bakma konusunda karıkoca arasında avret olan bölge yoktur.(Ibn >bidin VI/367) Hz. Ömer'in oğlunun; "bana göre birbirinin organlarına bakmaları daha iyidir, çünkü bu cinsel ilişkinin tadıni artırır," dediği nakledilir. Fakat Aynî; "bu sözün, onun sözü olduğu kesin değildir" der. Tutma konusunda câiz değildir diyen yoktur. Ebû Yûsuf; "Ebû Hanife'ye sordum ki, erkek karısının organını tutsa, kadın da kendisine karşı tahrik etmek için kocasının organını ellese, bunda bir sakınca var mıdır2 O da bana; hayır, yoktur. Hattâ bu sevaptır ve ecrin büyük olmasını sağlar dedi".

Hanımı ile ilişkide bulunurken, onu tanıdığı güzel bir kadın diye hayâl edip, onunla sevişiyor gibi cima yapmasının haram olmadığını söyleyenler vardır. Ancak Ibn Âbidîn; bizim kurallarımıza göre bunun helâl olmaması gerekir, çünkü bu, suyu şarap olarak düşünüp içmeye benzer. Onun haram olduğu açıktır. Öyleyse öbürü de helâl olmamalıdır" der. ( Ibn ilbidin VI/372.) Doğru olan da bu olsa gerektir.

Cinsel ilişkide kullanılan kremler, ya da yağlandırıcıların, domuz yağı gibi haram madde içermedikten sonra, helâl olmadığını gösteren bir delil yoktur. Ancak bu normal eşlere tavsiye edilmeyecek bir durumdur. Allah bu iş için tabi nemlendirici yaratmayı ihmal etmemiştir.

Cinsel ilişkinin yasaklanan, ya da tavsiye edilen bir şekli yoktur. Ne var ki, tabiîlik dinî olan İslam'ın, bu konuda da tabiî olanı tercih edeceği açıktır. Üreme organından olmak üzere, karı ile koca hangi tür ilişkiden zevk alıyorlarsa onu uygularlar. Ayakta, otururken, yatarken, arkadan, önden, altta, üstte; hangisini isterlerse öyle yaparlar. Ancak üzerlerinin örtülü olması Islâmî bir edep ve emirdir." Allah ise utanmaya en lâyık olandır"(Fetâvây-i Hindiyye'de: "Oda küçük olursa (5-10) zira' yani yaklaşık(3 x 6 m2) koca böyle bir odada cima maksadıyla karısını soyabilir. Bir kısım ulema karı kocanın bir odada tek başlarına soyunmalarında mahzur olmadığını söylemişlerdir." (Ibn Âbidîn, Kunye'den, V/288). Ama bu, elbette cima ederken açık olabilecekleri anlamına gelmez. Hadîs için bk. Buhârî, ilm 15, edep 68.)

Karısına dübüründen yaklaşmak çok çirkin bir hareket ve haramdır. Insanın tabiatina, şeref ve onuruna aykırıdır.

Erkeğin, şehvetini uyandırmak ve zevk duymak için, eliyle ya da butlarıyla kendi kendini tatmin etmesi helâl görülmemiştir. (Bu konuda Mü'minûn (23) 7 ve Me'âric (70) 31 âyetleri ve tefsirlerine bakılabilir.) Haramlığını bazıları hafif, bazıları da kaba olarak nitelemişlerdir. Ancak erkeğin yanında karısı yoksa, ya da evli değilse, kalbi bununla meşgul oluyorsa ve harama düşme endişesi varsa, kendisini boşaltmanın, bunu âdet haline getirmemek şartıyla câiz olduğunu söyleyenler vardır. Hattâ, ciddî olarak harama düşme endişesi varsa ve bu yolla buna engel olunacaksa, bunun vâcip olduğunu söyleyenler de vardır. (Geniş bilgi için bk. Mahlûf, Fetâvâ I/117,118.) Ancak Peygamberimizin bu konudaki tavsiyesinin, şehveti oruç tutmakla yatıştırmak olduğu unutulmamalıdır. (Söz konusu hadîslerinde Rasûlüllah Efendimiz: "Gençler! Evlilik külfetine hanginizin gücü yetiyorsa evlensin." Yapamayan oruç tutmalıdır. Çünkü onun (nefsi dizginleyici) kamçısı vardır" Buhârî, savm 10, nikâh 2, 3; Müslim, nikâh 1, 3; Ebû Dâvûd, nikâh 1) Bu yolla hem haramdan kurtulacak hem de sevap kazanacaktır.

Erkeğin eli vb. şeylerle kendini tatmin etmesi caiz olmadığı gibi, kadının da bu yolla tatmin araması câiz değildir. Ancak koca, karısının eli ile ya da vücudunun diğer yerleri ile tatmin olabileceği gibi, karısını da bu yolla tatmin edebilir. (Serahsî, Mebsût X/159.)

Hastalık, zayıflık ve güçsüzlük gibi sebeple cinsel ilişkiye dayanamayan ve bu yüzden istemeyen kadınla cima etmek haramdır. (Ibn Âbidîn, el-Ukûdü'd-dürriyye I/26.)

Evlendiğinde karısıyla ilişkiye güç yetiremeyen erkek bir yıl beklenir. Bir yıl boyunca da, bir defa olsun, güç yetiremezse, karısı, istemesi halinde ayrılır, erkeği beklemeye zorlanamaz. (Ibn Âbidîn, el-Ukûdü'd-dürriyye I/30.)

Mushaf(Kur'an_ı Kerim) bulunan odada cima(cinsel bieleşme) etmenin sakıncası yoktur. Çünkü müslümanlann evlerinde ve odalarında genellikle Mushaf bulunur. Ancak Allah'ın kelâmına karşı saygı duyulduğunu göstermek için Mushafin örtülmesi gerekir. (Ibn Âbidîn, I/266, el-Hediyyetü'l-Alâiyye 268.)

Cimaya(Cinsel birleşme) başlarken "besmele" çekerek,hadîste geçen "Bismillâh, Allahümme cennibnâ'ş-Şeytâne ve cennibi'ş-Şeytâne mâ-razektenâ" duasını okuması müstehaptır ve cimanın edeplerindendir. (Örnek olarak bk. Buhârî, bed'ul-halk 11; Müslim, talak 6, nikâh18)

Kocası kendisini cimaya çağırdığında, karısının bunu özürsüz olarak reddetmesi, câiz değildir. Hattâ âdetli olması da bir özür değildir. Çünkü kocası onun, âdetli iken haram olan bölgesi dışında bir yerinden yararlanabilir. (Fetâvây-i Hindiyye (yazma) 611/45 Müslim, hayz 16, Nesâî, taharet 180; Ibn Mâce, taharet 124) Bu konuda özellikle kadının sözkonusu edilmesi, cimada erkeğin, kadından daha sabırsız olduğundandır. Yoksa kadının, kocasından cima isteme hakkıyok demek değildir.

Karıkocanın, zaruret olmadıkça cinsel ilişki biçimlerini başkalarına anlatmaları haramdır. Peygamberimiz (s.a.s.) : "Şüphesiz ki, Kıyâmet Gününde, Allah'ın katında, emanete hiyanetin en büyüklerinden biri, karıkoca beraber düşüp-kalktıktan sonra, kocasının kadının sırrını yaymasıdır" buyurmuştur. (Müslim, nikâh 21; Davûdoğlu age VN/327 vd.)

Emzikli kadınla cimada bulunmak câizdir. (bk. Müslim, nikâh 24; Davûdoğlu age VN/342 vd.) Bir kadını görerek şehveti harekete gelen kimsenin, derhal karısı ile cima etmesi ve nefsini yatıştırması müstehaptır. (bk. Müslim, nikâh, 2; Davûdoğlu age VN/221.)

Cimada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de, temizliğe olabildiğince dikkat etmektir. Mümkünse ilişkiden önce eşlerin dış organlarını sabunla yıkamaları müslümanca bir davranış olur. Çünkü temizlik müslümanlığın ana temellerindendir. Kasıklarda yuvalanıp üreyen mikropların, ilişki yoluyla kadının rahmine ulaşıp, çeşitli rahim hastalıklarına sebep olabileceği, ya da mevcut hastalıkları artırabileceği hiç unutulmamalıdır. Peygamberimizin (s.a.s.) cima edeceklere abdest almayı tavsiye etmesi (bk. Ibn Kudâme, el-Mugni VN/26) bundan olsa gerektir.

Ilişkinin ne olduğunu bilecek kadar büyük çocukların bulunduğu odada, onlar uyurken bile cima etmek câiz değildir. (Nemenkânî, el-Fethu'r-Rahmanî N/2l3

CİNSEL İLİŞKİDE HARAMLAR - HELÂLLER yorumları

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  15.03.2014

  arkadaşlar kadının kendi göğüslerini ellemesi haram mıdır ve ardından gelen akıntı guslü vacip kılr mı

 • Image Description
  drums
  28.01.2013

  Selamun Aleykum. 20 yasindayim 4 aylik evliyim esime arkadan yaklasmak istedim israr ederek ikna ettim gunah oldugunu bilmiyorduk daha yeni ogrendik (cook pismanim) sormak istedigim soru esim cunup olmusmudur? Cok az surdu ve Bitmeden biraktik esim istemedi. Acil cevap bekliyorum lutfen

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  14.12.2013

  canım benim.Keşke önce bir inceleseydiniz.eşin cülüp olmuştur abtestini alsın.bu arada günahınız çok büyük
  olsun ne yapalım olan olmuş.bundan sonra bize Allah'tan af dilemek kalır

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  30.10.2012

  Beni yillardir cok üzen bir durum var.Esimi cok seviyorum,ondan ayrilirsam yasayamam.Ama beni cok üzen bir huyu var.Ben normalin üzerinde istekli bir kadinim.Herseyi helalimle ve helal yolla yasamak istiyorum.Ama bu esime yetmiyor.O hemen her ikinci iliskide arkadan da istiyor.Hatta bazen sadece arkadan istiyor.Hayir,olmaz desemde zorla yapiyor.Direttigim zaman da Ya küsüyor,bir anda iliskiyi sonlandiriyor yada sen kadin misin be diyor,itekliyor.Iyi bir insan ama Sanki o an seytanlasiyor.Tabii maalesef imani cok eksik biri.yüzlerce binlerce defa haram,cok günah oldugunu,hatta lanetlendigimizi anlatmama ragmen umursamiyor.Ayrilmayi bile düsündüm ama sonra da hayir onsuz yapamam diyorum.Hem diger zaman iyi anlasan bir ciftiz.Bu konu beni kahrediyor.Ne yapmaliyim.Bosanmak midir caresi?

 • Image Description
  Kaside-i Bürde
  03.10.2013

  Eşiniz size Haram olan bir işe zorluyor ve sizi de günaha itiyor.. Eşinize bu noktada uymamanız icap eder. Bir tane kadın ve Aile ilmihali alınız eşinize veriniz okusun.. Haram olduğu bu kitapta yazılıdır. Helal yoldan ilişkiye girmeniz gerekir. Allah Haram kılmış,Peygamberimiz yasaklamıştır.. Tevbe ediniz. Eşiniz için dua ediniz. Siz doğru olanı yapın buna musade etmeyin uygun bir dil ile anlatın. Eşiniz size isterse hakaret etsin kızsın ama Siz Allah için doğru olanı yapın.. Hatasını anlayacaktır.. Rabbim tevbe nasip etsin ona da inşallah.. Boşanmak çare değil, Bu yüzdeen boşanmak yerine oturup bunu güzelce konuşun ve doğru olanı dile getirin ama Haram olan işe sizi sevk etmenize müsaade etmeyin bu konuda tavrınız gayet açık ve belli olsun gevşek durmayın...

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  03.01.2013

  bnce vermelisn cunki o senn esn

 • Image Description
  Kaside-i Bürde
  03.10.2013

  Din Hakkında , Hükmü açık olan bir konu hakkında nasıl olur da bence şeklinde yorum yapıp haram olanı tavsiye edersin. Allahtan korkmaz mısın..! Rabbimiz haram olanı söylemiş, helal olanı söylemiş, Kuranı Kerimde ve Hadisi şeriflerde gayet açık olarak bildirilmiş. Allah anne babaya itaatı emreder Ama Allahın haram kıldığı bir konu ise Anne babaya itaat edilmez. Koca içinde aynı şey geçerlidir. Helal yoldan cinsel ilişkiye girilir. Haram olan yoldan değil. Allahın haram kıldığı bir hükmü ne anne ne baba ne de eş istediği için çiğnenmez...

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  19.06.2013

  ya kardeşim nasıl vermelisin dersin Allah seni ıslah etsin ister boşansın ister kavga etsin ama onlar bu dünyalık haram olan şeyden uzak duracan kardeşim sen iyi diyorsun ama dünyalıkiçin iyi ondan ya ayrılacaksın yada arkadan ilişkiden uzak duracaksın Allah'ın lanetini at üzerinden

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  11.12.2012

  olmaz böyle olmaz...dünyanıda ahiretinide mahvediyosun.evlilik sünnettir cinsel ilişki ibadettir ama hak yol varken b"k yolunu tercih etmemelisin...boşanırdım ben olsam

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  19.03.2017

  Adet oldugmda kac gun esimle iliskiye girmemem lazim

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  18.10.2012

  bir vatandaş sormuş sakalı kesmek hükmü nedir cevabınız sakalın bir hükü yok demişsiniz sakal bırakmak sünnet kesmek ise bu sünneti terk etmek tir demişsiniz böyle yapmayın siz hergün traş oldoğun için işte bu cevabı vermişsiniz oysa sakal kesmek safii mezebi hariç tüm mezheplerde haramdir bono böyle bilin ......

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  09.03.2013

  Allah sakalla killa tuyle ugrasmaz kardesim, Allahin bizden istedigi tek sey takvadir sunnet denilen olayi peygamberperestlik mertebesine ulastiran dusunme ôzûrlûlerin ugrasacagi konulardir tuy konulari...yok su mezhep sôyle demis yok digeri haramdir demis ulan haramin ne oldugundan habersiz o herifler o zaman, haram Allahin yasakladigi seylerdir peygamberin degil....

 • Image Description
  Zehirliok Ziyaretçisi
  05.06.2013

  cehenneme zümera

 • Image Description
  Datlı
  17.09.2012

  Ahh Hocam ah diyen ve 15 yıllık evlıyım.esım bu surecın yaklasık 13 yılı psıkolojık rahatsızlıklarla gecırdı diye oevam eden kardeşimize cevaben yazıyorum.
  Kardeş sen onbeş yıllık evliymissin. geç kalmışda olsan zamanıdır.
  Ben tam 25 yıl evli kaldım hayatım söndü. Allahın sevmediği fakat helal kıldığı şey ayrılıktır.
  boşanıp yenisine bakacaksın. her geçen gün senin aleyhinedir, hem dünyanı hem ahiretini yok etme.
  Evlilik müessesesinin olmassa olmazlarından biri ilişki (cima)
  Kardeş adama hayat lazım hayat...
  Selam ve dua ile.

 • Image Description
  Zehirli
  05.09.2012

  Cinsel organ dişinda eşinin diğer yerlerini yalamak ve ellemek günahmidir