Mastürbasyon-İstimna Ve Kurtulma Çareleri

Müstehcen neşriyatın çevremizi sardığı, açık saçıklığın salgın hastalık gibi cemiyete musallat olduğu bir devirde yaşıyoruz. Bu hastalık az çok herkesi tesiri altına almaktadır. Bilhassa gençliği kemirmekte, içten içe cevherini ve manevî duygularını yaralamaktadır.

Nefsî hisleri tahrik eden unsurların çoğalması kişilerde bazı kötü alışkanlıkların artmasına sebep olmaktadır. Kendisine nikâhı düşebilen nâmahreme bakmak, insanda harama karşı olan hassasiyeti azaltmakta, bilhassa kendisine çeki düzen veremeyen kimseler harama bakmayı normal ve mubah görmeye başlamaktadırlar. İşte bunun sonunda insanın maddî ve manevî bünyesinde bazı aksaklıklar meydana gelmektedir.

Bu mevzuda Bediüzzaman Hazretleri şöyle demektedir : «Ehl-i İslâm da nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesât-ı nefsaniye (Müslümanlar arasında harama bakma arttıkça cinsî duygular) heyecana gelip vücudunda sû-i istimalât ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olup, ondan, tıbben kuvve-i hafızaya (hafıza gücüne) zaaf gelir.

«Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden, hususan bu memâlik-i harrede (sıcak iklimlerde) o sû-i nazardan, sû-i istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Herkes, cüz’i-küllî o şekvadadır.» 1

His ve heveslerine mağlûp düşen bazı kimselerde harama nazarın tahrikiyle vücuttan yapılan israf, umumiyetle ihtilâmla olur. Bazı kimseler ise bu «israfat»’a daha değişik bir şekilde düşerler. «İstimna, mastürbasyon» bu hususta en sık başvurulan tatmin yoludur: Her şeyden önce, anormal bir hareket olan bu iş, iradesi zayıf kimselerde görülen bir alışkanlıktır.

Evlenme çağına gelip de imkân bulamayan böyle kimselere Rabbimiz iffetli olmalarını tavsiye etmektedir: «Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerini fazl u kereminden zengin kılıncaya kadar zinaya karşı iffetlerini korumaya çalışsınlar.» 2

Nefis ve heveslerinin tazyiki altında bulunan gençlere Peygamberimizin gösterdiği yol en güzelidir. Bu yolla genç, hem ibadet yapmış olur, hem de kendisine hâkim olma çaresini bulur.

İbni Mesud’un rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmaktadır: «Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü harama bakmaktan son derece önleyici, iffeti de en iyi koruyucudur. Evlenme masrafına gücü yetmeyen kimse de oruç tutsun. Çünkü oruç. kuvvetli bir şehvet kincidir.”3

Başta oruç olmak üzere, İslâmî ve imanı meselelerle meşguliyet ve insanı günahtan koruyan bir çevrede bulunmak kişinin iffetini muhafaza eden., onun harama itişmesine mani olan en güzel çarelerdir. Çünkü gayri meşru yollara şeytan teşvik eder, nefis baskı yapar, hisler de sıkıştırır. Onları susturacak en tesirli çare, kalbi ve ruhu ulvî şeylerle meşgul etmektir. Ahlâklı kimselerle arkadaşlık etmektir.

Elle tatmin, âlimlerin çoğuna göre caiz değildir. Haram sayılmaktadır. «Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak hanımlarına ve sahip oldukları cariyelerine karşı münasebetleri müstesnadır. Çünkü onlar bu helâl olanlarda kınanmazlar. Kim de bu helâlden başkasını ararsa, işte onlar haddi aşanlardır» 4 âyetini delil getiren Şafiî, Mâliki âlimleri ve İmam-ı Nesefî, istimnanın haram olduğuna hükmetmişlerdir.5

Eğer caiz olsaydı, Hz. Peygamber tarafından bir yol gösterilirdi, demektedirler. İmam Ahmed bin Hanbel ve îbni Hazm’a göre «meni, vücudun, dışarı atmaya muhtaç olduğu bir şeydir, onu eliyle atan kan aldıran gibidir ve caizdir.» Hanbelî âlimleri bu caiz oluş şeklini iki şarta bağlamışlardır: Kişinin zinaya düşme tehlikesi, Evlenmeye gücünün ve imkânının bulunmayışı.

Hanefî mezhebinin görüşlerini nakleden İbni Âbidin, bu hususta bazı âlimlerin görüşlerine yer vermektedir. Kişinin şehveti baskın gelir, kalbini meşgul edecek derecede fazla olur, bekâr bulunur veya evli olup da bir özürden dolayı hanımına yaklaşamazsa, şehvetini teskin etmek isteyen kimse için Fakih Ebulleys, «Böylesine bir vebal olmayacağını umarım» demektedir. Ama sırf şehvetini celbetmek, kendisini zorla tahrik etmek için yaparsa günahkâr olur.6

Yine Hanefî âlimlerinden Şürünbilâli, «Bekâr kimse harama gireceğinden korktuğu zaman şehvetini teskin için istimna caizdir. Bu işinden dolayı ne sevap, ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa günahkâr olur» 7 görüşündedir.

Harama düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelen bir kimse, haram olan zinayı işlememek için ehven-i şer olan istimnayı yaparsa ve buradaki niyeti de haramdan kaçınmak, namusunu korumak olursa, caiz gören âlimlerin içtihatlarına göre mümkündür. Ama istimnayı alışkanlık haline getirmek makul bir insana yakışmayan çirkin bir iş olur. Zaten fazla (sû-i istimalat) kişide zekâ ve hafıza kaybına sebep olmaktadır.

Böyle anormal durumlara düşmemek için sık sık imanî eserleri mütalâa etmek, aklı ve kalbi devamlı îslâmî hizmetlerde çalıştırmak, ulvî şeyleri düşünmek, lezzetleri kıran ve acılaştıran ölümü çok sık hatırlamak, harama nazardan sakınmak ve müstehcen yayınlara iltifat etmemek lâzımdır.

1. Kastamonu Lahikası, s. 92.
2. Nur Süresi, 33.
3. İbni Mâce, Nikâh : 1.
4. Mü’minûn Sûresi, 5-6-7.
5. Tefsirü’n-Nesefî, 3 :114.
6. İbni Âbidin, 2:100, 3 :156.
7. Meraku’l-Felâh, s. 57.

MASTÜRBASYONUN BAZI ZARARLARI

1) Psikolojik Yönden:
1- Aşırı mastürbasyon düşkünlerinde üzüntü, dalgınlık ve aşağılık duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pişmanlık ve ruh sıkıntısı kendini gösterir. Yapılan bu işin de olgunluktan uzak bir durum arz ettiği hatıra geldikçe bu işi yapanlar, bir aşağılık ve suçluluk duygusuna kapılarak, moral kırıklığına uğrarlar.

2- Mastürbasyon alışkanlığı, bir kısım sinir bozukluklarına yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, baş dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermansızlık, yorgunluk hasıl olur.

3- Mastürbasyon alışkanlığı, insanı aşk ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç olduğu gibi, eşler arasındaki cinsi münasebetlerin başarılı ve neşeli olması da, her ikisinde müşterek sevgi ve anlaşmanın varlığına bağlıdır. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi bağları üzerinde kurulur. Evlenen çiftlerin, sadece bedenlerinin birleşmesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun aşk ve sevgiyle birleşip kaynaşmaları lazımdır. Masturbasyona çok düşkün olanlar ise, ruhun derinliklerinden fışkıran bu sevgi pınarından, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir.

4- Fazla mastürbasyon, hafıza zayıflığı, dikkatsizlik ve unutkanlık yapar. Buna düşkün kimselerin, bir şeyi ezberlemeleri güçleşir. Ezberlediklerim de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat dağınıklığı meydana gelir. Okuduklarını da kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla masturbasyona düşkün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz buluğa ermemiş çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmediğinden, diğer zararlara pek hedef olmazlarsa da, aşırı mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sarsıntısı yapar, zihni gelişmeye mani olur.

5- Mastürbasyonla meşgul olanların, şehvet hayalleri ve şehevi düşünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yatağına girdiği zaman, körü körüne bir sürü şehvet hayalleriyle zihnini meşgul eder. Aklı fikri bu duygularla meşguldür. Bu suretle hem masturbasyona daha fazla müptela olur, hem de iyi şeyler düşünmeye fırsat bulamaz.

2- Aşırı Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararları:
Erkekler, genellikle bu işi elle görürler. Seyrek olarak yastık ve yatağa sürtme şeklinde de yaparlar. Batıda pornografinin serbestlik kazanması sonucu seks shoplarda değişik aletler satışa sunulmuştur. İnsanı maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunları kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktadırlar. Tıbbi seksoloji açısından bu tür alışkanlıklardan kaçınılması önerilmektedir.

Mastürbasyon, insanı ölçüsüzlüğe sevk eder. Aslında masturbasyon insanı tatmin etmez; doygunluk ve rahatlık meydana getirmez. İnsanın cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemiş bırakarak, daha fazla tahrik eder, azdırır. Bundan dolayıdır ki masturbasyona devam edenlerin, bu arzuları gittikçe şiddetlenerek bu işi fazla ileri götürürler. Bu da zararı arttırır. Haddinden fazla cinsi münasebetler de zararlıdır; fakat mastürbasyonun fazlası çok daha zararlıdır.

Fazla mastürbasyonlar, çeşitli hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olabilir. Mastürbasyon, doğrudan doğruya hastalık yapıcı değil ise de, dolayısıyla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düşerek bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiğinden, bazı rahatsızlık ve hastalıklara yol açar.

Mastürbasyon müptelaları, cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. Bu işi mutlak alışkanlık haline getiren kimseler, cinsi münasebetlere -aile hayatında- önem vermezler. Bundan pek zevklenmezler. Bu hal, mastürbasyon düşkünü kadın ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. İkisi de kendilerini tatsız zevk (!) alışkanlığına kaptırdığından, eşleriyle yaptıkları münasebetten tatmin olamazlar. Böyle kimseler için, mastürbasyon daha cazip görünür. Cinsi münasebetten sonra ayrıca masturbasyona el atmaktan çekinmezler.

Mastürbasyon, asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi- ulaşamaz; fakat gençler için adatıcı bir illet kesilir. Mastürbasyon ile cinsel ilişki zevki arasında, gübrelik ve gülistan misali fark vardır. Kadın ve erkeği yaratan büyük San’atkar, onları öyle bir san’at ve ustalıkla yoğurmuş ki onların cinsel birleşme esnasındaki zevk alışverişi, başka hiçbir yapmacık usullerle elde edilemez…

Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur, ruh sıkılır. Halbuki başarılı bir cinsel münasebette vücut dinlenir, ruh ferahlanır. Çünkü olgun bir cimada, karşılıklı olarak sevgi, heyecan ve hararetle, bir takım kimyevi elektrik alış-verişi vardır. Mastürbasyonda ise bunların hiçbiri olmadığı gibi, kıymetli kimyevi maddeler zorla kapı dışarı edilmektedir. Bunun neticesinde, insanda ferahlıktan uzak bir çöküntü ve yorgunluk oluşmaktadır.

Mastürbasyon alışkanlığı, bel gevşekliğine (erken boşalmaya ve idrar yolları da dahil olmak üzere diğer rahatsızlıklara) yol açar. Evlilik hayatında, erkeklerin şikayetlerinden en çok görüleni de bel gevşekliğidir. Yani erken inzal; cinsi münasebete başlar başlamaz, meninin hemen boşalmasıdır. Erkeğin böyle çabucak münasebeti bitirmesi, bilhassa kadını doyumsuz bırakır. Bu hallerin devamı ise, eşler arası huzursuzluğa yol açar. Bel gevşekliğinin çeşitli sebepleri olabilir ama, mastürbasyon da başta gelen sebeblerdendir. Bu ıztıraptan kurtulmanın bir çaresi de, mastürbasyonu terk etmektir.

Aşırı mastürbasyon alışkanlığı, kadınlarda cinsel soğukluğa da sebep olur. Cinsel soğukluk: Kadının cinsi münasebetten zevk duymaması, hissen soğuk ve isteksiz olmasıdır. Bu his soğukluğunun çeşitli sebeplerinden biri de, alışkanlık haline getirilen aşırı mastürbasyondur.

İşin garip tarafı, bu tip bazı kimseler, evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde, eşleriyle pek ilgilenmezler. Neticede eşler birbirlerinden uzaklaşırlar. “Cinsel isteklerini’ kendi kendine dindirmekten zevk alanlar, tenha yerleri sever, hep yalnız kalmak ister, fırsat buldukça bu kötü oyunu oynar.

Vajinaya bir takım cisimler sokarak mastürbasyon yapan kızların, “kızlık” nişanı olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Bu durumda bazı cisimlerin içeride kalarak, ameliyatı lüzum etmiş muhtelif vak’alarına, tıp tarihinde çok rastlanmıştır.

Mastürbasyon tiryakilerinden bazı gençler, bu fena işe başkalarını da alıştırırlar. Sadece kendi yaptıklarıyla kalmayıp, cemiyetin birçok çocukları ve gençleri arasında, bu kötü illetin yayılmasına sebep olurlar.

Bir diğer zararı da, çiftlerin birbirinden nefret etmesi, cinsel duygu duymamasıdır. Çünkü masturbasyoncu kişi, başka bir yoldan şehvetini tatmin ederek doygun kalmaktadır. Bunun manası, eşlerin birbirinden beklediğini bulamaması ve ümitlerinin kırılmasıdır. Sonunda eşler birbirinden uzaklaşır ve başka tatmin yolları ararlar. Gayri meşru yollara giderler.

Uzman ilim adamlarının mastürbasyon konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı masturbasyona devam edenler, çok tehlikeli akla yönelik hastalıklara maruz kalır. Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar.

Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler.

İslam hukukunun aşırı mastürbasyonun doğuracağı kötülükleri nazara alarak koyduğu hükümlere gelince, aşağıdaki deliller bunu yansıtmaktadır:

a) Allah (c.c.) buyuruyor:
“Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve şüpheden) korurlar. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden kınanmazlar. Artık kimler bu meşru sınırı geçerse, işte onlar haddi aşanlardır.” (Kur’an-ı Kerim, Mü’minun: 6-7)

Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren şudur: “Artık kim bu meşru sınırı aşar veya geçerse, işte onlar haddi aşanlardır.”

O halde evlilik yolundan başka bir yolda şehveti boşaltmak, zina, livata, el ile mastürbasyon gibi, ölçüsüzlük ve aşırılık haddi aşmak demektir.

MASTÜRBASYONDAN KURTULMANIN YOLLARI

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:

Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.

B) Nafile Oruç Tutmak:

Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah’tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:

“Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir.”

C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:

İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.

Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: “Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir’ edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.

Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.

D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:

Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.

O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır? Çare Şu Olabilir:

Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.

Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.

Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.

E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:

Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.

Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.

Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:

“Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın.” (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.

O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:

“O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah’tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna.” (Kur’an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)

F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:

1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te’sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.

2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.

3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.

5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.

Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes’ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.

7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.

8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.

9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.

10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya… gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.

11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat… evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.

G) Ailevi Yönden:

1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.

2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.

3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)

4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.

5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.

6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.

H) Dînî-manevi Çareler:

1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.

2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.

3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te’siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.

4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..

Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat’i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes’elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.

Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.

l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:

Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te’sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:

1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.

2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.

3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.

4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.

5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.

6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.

İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:

Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah’ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah’ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.

Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin’in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü’min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü’minde Allah (c.c.) korkusunu, O’na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah’ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah’ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü’min gence layık olan şudur ki:

Ruhunda Allah’ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O’na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah’ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:

“Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir.” (Kur’an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)

Selam ve dua ile…
  • islambol
  • 128.760

34 yorum

KARARLIYIM ONCE ALLAH IN IZNIYLE

ARKADASLAR BU YAZIYI VE YORUMLARI HEMEN HEMEN 2 SAATTIR OKUYORUM ALLAH RAZI OLSUN SIZDEN KENDIME GELDIM.. SUKURLER OLSUNKI ALLAH BANA MUKEMMEL BI ZEKA VERMIS DEDIGINIZ BUTUN YONTEMLER HERSEY O ANDA YAPMAMIZI ENGELLER HAKLISINIZ. COK ETKILI OLABILIRLER AMA BUNUN NE FAYDASI OLUR??. BUNU ONCELIKLE TAMAMEN AKLIMZDAN YOK ETMELIYIZ. ONCE AKILDAN CIKMALI. BENIM GIBI BIR INSAN BIR KUL BUNLARI NASIL YAPAR DEMELİ. SU ANDAN ITIBAREN BAŞLIYORUM ARTIK İNŞALLAH YAPMAYACAM AMA UYGULAYACAĞIM YÖNTEM SADECE YAPMAYACAĞIM DEMEK OLACAK. EGER GERCEKTEN KURTULMAK İSTİYORSANIZ BENCE ÇOK BASİT İNŞALLAH BEN BUNU KANITLAYACAM BENDE BU BATAKLIGIN DİBİNE KADAR GİRMİŞ OLANLARDANIM. AMA YAPACAĞIM BU İLLET BİTECEK. AMA SADECE ŞUNU SÖYLÜYORUM BAKIN SADECE ALLAH A SIGININ ÖNCE AKLINIZDAN SİLİN OLACAK. İNŞALLAH 2 AY SONRA BURAYA BEN ARTIK BIRAKTIM DİYE YAZACAGIM HAYIRLI AKSAMLAR ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.

20.08.2013 - KARARLI...

Re: Mastürbasyon-İstimna Ve Kurtulma Çareleri

A.s abiler 7/8 aydır bu günaha girmiş surekli tovbe edip tövbesini bozan ve nasil kurtulacağını bilmeyen biriyim hergün rahatsızlığımdan dolayı duş almalıyım (zorunlu) 5/5 namazımı kılarım 5saat uyurum 13 yaşındayım bu ilete başladığımdan beri hafızamda gerilemeyi hissediyorum (cogu zaman masturbasyon yapsam banyoda yapıyorum )

Siden sorum
1- bundan nasil kurtulurum?
2-bıraktığımda hafızam duzelirmi ? Düzelmesi icin ne yapmalıyım ?
3-ALLAH rızası icin yardım edenin ölülerine 1 Yasin okuyacagim

17.09.2012 - Zehirliok Ziyaretçisi

Re: Re: Mastürbasyon-İstimna Ve Kurtulma Çareleri

Ben de 13 yaşındayım ben se 5 vakit namaz kılıyorum ve günde 5-6 defa bu illeti yapıp her defasında tövbe edip tekrar bozuyorum ve günde 5 defa duş alıyorum ve bu bitkinlik yapıyor çok yorgun oluyorum ve bu illeti yapmak için yüksek bi enerji gerekiyor bırakmanın yolunu 2 aydır buldum ve 2 aydır yapmıyorum sürekli enerji gerektiren yüksek eforlu sporlar yap o illeti yapmaya enerjin kalmıyor ve yapamıyorsun 1 haftadan sonrası rahat zaten :)

07.09.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

Merhabalar, Ben 16 yaşında

Merhabalar,
Ben 16 yaşında bir kızım ve kendimi bildim bileli bunları yapıyorum,ama şunu fark ettim,biz nefsimize dur demedikçe olmicak bu,her seferinde nefis ' bu son olsun, yarın başlarsın yapmamaya,bırakmaya'diyor.Namaz zaten farz, onu kılmalıyız.Ama namazın bizi kötülüklerden koruması için nefse de dur demeliyiz.Ve ne olursa olsun Allahtan ayrılmayalım,aklımıza geldikçe güzel şeyler düşünelim.Denemeliyiz,dur demeliyiz çünkü bu böyle asla gitmez.Gençliğimiz bitiyor ve bir daha gelmicek.Eğer güzel geçirirsek asıl mutluluk o zaman karşımızda olucak,bu bazen sadece 50 saniyelik bi 'zevk'
ama Allahın bize vereceği ömür boyu sürecek bir mutluluk.Yapmak zorundayız,Müslüman isek,Allah her an bizi görüyorsa (ki görüyor),yapmak zorundayız.Ve O,öyle merhametli ki , hiç vazgeçmiyor.Hep fırsat arıyor sanki bizi affetmek için.Allah bizim destekçimiz,sadece 1 adım atmamız ve dur dememiz gerek nefse.İnşallah herkes,bu illetten kurtulur.

04.03.2012 - A.

açık kapı bırakınca sonuç hep aynı

ülkemizde bir çok genç bu illetten muzdarip şehvet bu devrin en yakıcı fitnesidir ona karşı ne yazıkki bende sizin gibi
iradeli davranamıyorum en fazla 20 gün filan gidebiliyorum daha sonra internetteki müstehcen yayınlara yavaş yavaş kendine bir şey olmaz diye kandırara giriyorsun ama işin sonu hep aynı oluyor
bir anlık zevk için ahiretini harcıyorsun eğer bu dertten kurtulmak istiyorsak 1.oruç 2.salih insanlarla beraber olma (dine uzak arkadaşlarla alaka kesilecek) 3.az yeme az uyuma (zamanında uyuma ) 4.kuran okuma (meali ile beraber) 5.sabah namazından sonra istiğfar ayrıca islami neşriyatı okumak gerekiyor yalnız kalmamak gerekiyor camiye sık gitmek lazım peki bunları yap diyorsunda sende neden etkili olmadı diyorsanız o benim aşağılık bir yapıda olmamdandır arkdaşlar bu pisliği yapmaya yakın olduğunuz anda pc başındaysanız terk edin ben yapmadım böyle oldu yalnızsanız hemen yalnızlıktan uzaklaşın haftalık sohbetlere falan gidin aksatmayın ben inşallah şu günden başlayarak bu pislikten kurtulmaya çalışacam biliyorum bunu bir daha yapacam ama bunun süresi her seferinde biraz daha uzayacak Allahın izni ile ve en sonunda kurtulmnuş olacağım
not:buradaki yazılanlara bakıp bak herkeste varmış böyle bir dert diye düşünüp şeytannın yolunu tutturmayın

14.08.2011 - law

önemli

ben bi şey sorcam ben artık bıraktım 2 ay oluyo ama sorum olcak şimdi herkez nasıl olduğunu bili birini düşünüyosun ya ondan sonra yapıyosun burda tecavüz yada zina suçu oluyomu

15.08.2012 - Zehirliok Ziyaretçisi

evet bu alışkanlık benide periaşn etti, düşündüğüm çözümler işte

Arkadaşlar ilk her şeyini ayrıntılı anlatan arkadaş gibiydim bende Namazında niyazında gayet akıllı çok zeki hemde programlama dersleride alıyordum... aramızdaki tek fark ben yatılı okul okumuyorum... Keşke yatılı okulda falan okusaydım diyordum bir zamanlar. Demekki yatılı okullar bile fayda etmiyor bu pisliğe..

Şuan yaşım sizinkinden ileri kendim düşündüm bu işin sadece evlenmekle çözeriz diye ama evlenincede ne olacağını bilmiyorum açıkçası.

Kendim araştırdığım bazı çözüm yolları
1. Evlenmek
2. Evde yanlız başına kalmamak için dışarıdaki tanıdıkların yanına uğramak.(aileniz bir yerlere gittiyse)
3. Bilgisayardan ve Televizyon denen cin,şeytan kutusundan uzak durmak mümkünsede hiç yaklaşmamak.
4. Kendimizi boş zaman dahi bırakmayacak şekilde birşeylerle oyalamak kitap okumak , zikir tesbihatla uğraşmak,spor yapmak(içimizdeki enerjiyi taşırmak için),bisiklete binmek.
5. Ağır bir işte çalışmak,inşaat ve mobilya sektörleri gibi.
6. Havas ilmini bilen sağlam bir alimden kadınlara karşı zaafı olanlar için uygulanacak terkipleri uygulatmak.(Bu günümüzde mümkün ama havas ilmini bilen biri zor bulunur...)
Üfürkçü denilen bazı cahil kişiler bu ilmin asıl sahiplerinin taklidi olmaktadır.Üfürkçüler kanmayınız.
7.Pisikologa danışmanız yada Hipnoz ile kendinizi tedavi ettirmeniz.

08.05.2011 - weberk

Günden Güne Eriyorum, Tükeniyorum

Nereden başlayım bilmiyorum. Çok fena bir illet bulaştımışız. Küçüklüğümde kendime hakim olabiliyordum. Bu illeti yapmıyordum. 12 13 yaşımdayken sayılıdır bu haltı yediğim. Haftanın iki üç günü ihtilam oluyordum. Bu haltı yemiyordum. Lisedeyken yatılı okuyordum. bazı günler sıcak su olmadığı için soğuk suda dahi olsa abdestimi alıyor, pis gezmiyordum. Soğuk su ile abdest aldığım için arkadaşlar bana bu haltı yememi ısrarla tavsiye ediyorlardı. Ben haram diyordum. Arkadaşlar malum videolar izliyordu. Ben günahtır diyordum. Kışın ortası okulda, kaloriferler bozuk, ben ihtilam olmuşum. banyolar kilitli tuvalette abdestimi almayı ALLAH bana nasip etmişti. 6 7 gün üst üste hamamcı olduğum olabiliyordu. Ben yine de şikayet etmiyordum. Doktora git diyenlere de itiraz ediyordum. İstimna yapmamı yapmamı tavsiye edecek. Gitmem diyordum. Halimden memnundum. Bir iki sefer de kasıklarım ağrıdı. Durup dururken meni geldi. tabi lise erkek yatılıydı. Rahat bir ortamdı. Harama bakmak gibi bir imtihanımız yoktu. Bakılacak haram yoktu daha doğrusu.
Zaman akıp gitti. Öss'de iyi bir bölüme yerleştik. Artık açıklıkta Türkiye'de ilk akla gelen şehirdeydik. Yatılı okuldan çıkmışız. Gavur memleketin göbeğine. İşte bu gavur memleket beni bu hastalığa duçar kıldı. Artık manevi hastalığım vardı. İlk başlarda durumun vahametini önemsemedim. Erkek adamız ihtiyaç dedim. Yapmayıp da millete mi saldıralım dedim. Aç aç tafie-i nisaya mı bakalım dedim. Nefis bahane aradıktan sonra dedim de dedim bahane mi yok. Artık dayanılmaz haldeydim. Tahrik oluyordum. Uyarılma gerçekleşiyordu. O zehri vücudumdan atacaktım. İlk fırsatını bulunca da atıyordum vücudumdan. Haftada üç dört sefere çıkmıştı bu sürede. O dönem hayatımın en boş dönemiydi. Artık ben başka birisiydim. Lisedeki benle kıyaslayamıyordum bu insanı. pardon hayvanı desem daha doğru olacak. Sabaha kadar kağıt oynuyor. Akşama kadar uyuyor. Akşam da bu haltlı yiyordum. Hafta da 10 sefere falan çıkmıştı. Artık abdestsiz de geziyordum. Eskisi kadar hassas değildim. Namazı niyazı da fazla önemsemez bir hale gelmiştim. Derken sene bitti. Bütünlemelere kalmıştım bir çok dersten. O zaman aklım başıma geldi. Tövbe ettim. Kendimi derslkerime verdim. 20 25 gün kadar hiç bulaşmadım. Sonunda dayanamadım. İnsan zor zamanda ALLAH'ı anarmış. Derslerden geçince eski tas, eski hamam. benim küçüklüğümde üç hassasiyetim vardı. Bütün meseleler hassastır, ama ailem üç konuda daha bir özenli davranmamı isterdi.
Boy abdesti
Ramazan orucu
Cuma namazı
İlk tavizi gusül abdestinden vermiştik. O yaz ramazan orucundan da tavizi vermiştik keşke birşey yiyip içerek bozulmuş olsaydı. Ramazan ayını vesile ederek tövbe ettim. Orucun 9 10 günü falan. Şeytan bastırıyor. İzle vidyolar, bir şey olmaz diyor. Sonuca gitmezsin diyor. ben de dediğine uydum ve kontrolden çıktım. Yazarken dahi utanıyorum. İftara 15 20 dakika kala... İlk orucumu 5 yaşımda tutmuşum. 9 yaşımdan beri de tam tutuyorum. İlk defa ramazan orucu gitmişti. Hem de nasıl bir günahla. İçim yanıyordu. Yüreğimde bir şeyler fokurduyordu. O an tenasül uzvumu kesip atmak dahi içimden geçti. Çok kötü bir haldeydim. Namaz kıldım, tövbe ettim. 10 15 gün geçti yeniden başladık o haltı yemeye. Her seferinde yapıyor, tövbe ediyorum. Bu silsile böyle devam edip gidiyor. Bir noktadan sonra tövbe de samimiyetten uzaklaşıyor. Bu batağın içine saplamışım. Dibine dibine çekiyor beni. Bir buçuk yıldır da böyle geçiyor. Tövbe et ve tövbeni boz. Artık hafızamın zayıfladığını hissediyorum. Günlük üç dört sefere çıkmıştı. Hangi yöntemi denemedim kurtulmak için. oruç tuttum. Oruçlu oruçlu gitti. Güne kur'an okuyarak başlayayım, mushafa bakan gözler harama bakmaz dedim. Yine olmadı. Teheccüdlere kallktım. En fazla 10 gün gitti. Yok. bende irade yok. Bu bataklıkta boğulup gideceğim. Bu gün en son hassasiyetim de bu halt yüzünden gitti. Cuma namazı vakti izle birşey olmaz dedi nefsim. Kalktım, kalkıyorum derken yine olan oldu. Kendimden nefret ediyorum şu an. Tiksiniyorum kendimden. İlk kez mazeretsiz Cuma namazım gitti. Ben ki Cumaya gitmek için öğretmenlerimle dahi tartışırdım.
Bu kadar ayrıntılı neden anlattım. onu da bilmiyorum. Bildiğim tek şey varsa bu yola hiç girilmemesi gerektiği. Bu tek yönlü bir yol. Dönüşü çok zor. Bu yolda şeytana elini veren kurtulamıyor. Pişmanım. Tövbe etmek istiyorum. Lakin tövbe edecek samimiyeti dahi nefsimde bulamıyorum.

04.03.2011 - günahkarkul

bir tavsiye de benden olsun

önce kendime yazıyorum
1-şeytan sizi kadına bakmak için kandırdığı anda hemen küçük bir çocuğun resmine bakın veya o çocuğa gidin(eğer yakınınızda çocuk varsa) çünkü çocukların günahsızlığını saflığını hatırladıkça o çocuğun gözlerindeki güzelliği görünce inanın kendinizden utanacaksınız, (o çocuk benim hayallerim var ,hepberaber cennete gideceğiz diye düşünüyor, sende günahsızsın abi diyor)
not:boş işlerle uğraşmak kul hakkıdır(örneğin 20 lira kazanacaktın 2 saat boş iş yapıncaya kadar, o 20 lirayı hayırda kullanacaktın,Müslümanların morali artacaktı, Allah'a senin için dua edeceklerdi, ve çok büyük bir sevaplar zincirinin öncüsü olacaktın...fakat boş iş yaptın ve hiçbir sevap kazanamadın ,bunun için boş iş kul hakkı diyorum(amacım yenilik çıkarmak falan değil sadece biraz farkındalık))
2-çok sevdiğiniz birine içinizden kendi kendinize "bir daha mastürbasyon yaparsam seninle 1hafta görüşmeyeceğim veya sana 1 hafta dua etmeyeceğim" gibi caydırıcı sözler verirseniz mastürbasyon illetinden kurtulursunuz Allah'ın izniyle
not:amaç çok sevdiğiniz birinden 1 haftalığına ilişkiyi kesmemek uğruna mastürabasyonun önlenmesidir, çok sevdikleriniz için kendi kendinize söz vermeyin çünkü arkadaşlarınızı kaybedebilirsiniz.

30.10.2010 - sevkorkma

15 yaşında bir gencim.

15 yaşında bir gencim. anlatmaktan bile utanıyorum ama bu illettende kurtulmak istiyorum.çoğu kez namaza niyetlenip bıraktım. nefsmle mucadele edmek bni zihnen çok yoruyor yardımlarınızı bekliyorum. şimdiden Allah razı olsun

27.08.2010 - sero26

Oooof Ooooof şikâyetçi olduğum cinsel arzular Bitiriyor beni

selamun aleykum
benim öyle bir sorunum var ki artık erkeklik organımı kestirmek istiyorum. Sorunum şöyle:
ben küçükken (6 yaşından itibaren ) çizgi filmlerin de etkisiyle yatarken her zaman dev bayanların beni ellerine aldıklarını hayal ederdim. yaşım ilerledikçe (9 yaşından itibaren) bu hayallerin içeriği genişledi artık devlerin beni sevip okşadığını ve her yerimi emdiklerini, ağızlarında dilleriyle okşayıp avuçlarına bıraktıklarını hayal etmeye başladım yani yaş ilerledikçe hayallerim cinselliğe doğru kaymaya başladı ben de yüzükoyun yatmayı severdim hep yüzü koyun yatardım. hayal ettiğim dev bayanları 9 yaşımdan küçükken kapalı bayanlar olarak hayal ederken 9 yaşından sonra çıplak olarak hayal etmeye başladım hatta 9 yaşından itibaren dev bayanların ağızlarından boyunlarından göğüslerinden karınlarından baldır ve bacaklarından ayaklarından ve ayak parmaklarınyan yavaş yavaş aşağı indiğimi hayal ediyordum. 10 yaşında garip bir şey oldu tenasül uzvum sertleşmişti ben de yüzükoyun yatıyordum yatağım da sertti karnımla yatak arasında kalan uzvum sıkıştıkça zevk alıyordum ve kasılmalarla büyük bir zevk aldım ama meni gelmemişti o aralar yani menisiz olsam da cinsel aktivitem başlamıştı. Artık yatak seksi adını verdiğim bu yöntemi hep yapıyordum (bir gecede 3 kez yapmaya başlamıştım) zaman ilerledikçe bir gecede yapış sayım azaldı önce gecede 3 kezden 2 keze indi sonra 1 keze düştü ve 11 - 12 yaşlarındayken de meni gelmeye başladı. her gece yapmaya başlamıştım ama eskisi kadar zevk alamıyordum. yani yapma sayısı artarken aldığım zevk azalıyordu bu durum 15 yaşına kadar devam etti. 15 yaşında haram olduğu için tevbe ederek bırakmıştım. Ama ne olduysa bıraktıktan sonra oldu. önce geceleri onu yapmam için tenasül uzvum kendi kendine sertleşmeye başladı ve uyuyana kadar da sert kaldı ayrıca aklıma o hayaller kendiliğinden gelmeye başladı. Ben direnince bu sefer okuldaki kızların vücutları dikkatimi çekti; bu yüzden aşık olmuştum birine; bunu da atlattım. Bu sefer cinsel konular dikkatimi çekmeye başladı; internette önce islamda cinsellik konusunu adeta ezberledim hatta kitap bile okudum; cinsel konuları okurken uzvum sertleşiyor mezi geliyordu uzvum sallanıyordu; meni gelmesin diye ara verip yeniden okuyordum ama biraz meni geliyordu ama biraz meni gelirken sadece uzvum sallanıyordu ben kasılmalar yaşamıyordum; hep tereddüt yaşıyordum gelen meni mi mezi mi diye ve kilodumu koklayıp mezi ile beraber çok az da olsa meninin geldiğini anlıyordum kasılmalar olmadan meninin gelmesi şaşırtıyordu beni. bu da yetmedi okuduğum kitapların etkisi ile artık cennetteki hurilerle yaşayacağımız cinselliği hayal etmeye başladım; yine aynı tablo mezi ile beraber meni geliyordu. Bunu da atlattım ve sonuncu yaptıklarım çok kötü. İslami kaynaklarda nasıl sevişileceğinin ve nasıl cinsel ilişkiye girileceğinin ayrıntısını bulamadım; bunun için internetten genel bir arama yaptım; nasıl öpüşülür, nasıl sevişilir, nasıl ilişkiye girilir, bayanların cinsel organının görüntüsü nasıldır gibi aramalar yaptım ilk başta cinsel açıdan çok zevk aldığım(yani penisim sallanıyor mezi ile beraber çok az meni geliyor) bu konular artık bana zevk vermiyordu aynı islamda cinsellik gibi. Önce nasıl öpüşülür deyip öpüşme resimlerinin çoğuna baktım bu da zamanla zevk vermeyince videolara bakmaya başladım; önce engellenmeyen +18 olmayanlara baktım zamanla uzvum sertleşmeyşnce yani zevk alamayınca youtubeye üye olup +18 öpüşme videolarını seyrettim ama dudak dudağa öpüşmenin dışında başka şeyler çıkınca örneğin boynunu öpünce kapatıyordum bahanem şuydu: Sadece dudakları gösteren öpüşme görüntüleri ve videoları haram değildir; çünkü avret mahalleri gözükmüyor. sadece dudakları gösteren güzel bir öpüşme videosu buldum ve 20 kez seyrettim ilk başlarda çok zevk aldım ama ilerleyen zamanlarda zevk alamadım. Sonra saçın ve boynun gözükmesi göğüslerin gözükmesi gibi değildir zaten günlük hayatta kadınların saçlarını ve boynunu görüyoruz diye düşündüm artık boyunları da öpüşmeye katan videoları da seyrettim; ilerleyen zamanlarda zaten kadınların göğüsleri hacimce belli ve günlük hayatta kadınlar askılı giyiniyor diye düşünüp gerdanı ve elbise altındaki göğüsleri de öpüşmeye kattım tabii ki son baktığım videolar sadece öpüşme videoları değildi okşama sevişme videolarıydı; bu vidolara önce tereddütle bakıyor sonra bu videolarla yetinmiyordum. zaten plajlarda bikinili mayolu kızları görüyoruz deyip oynaşma videolarına bakıyordum. daha çok lezbiyen videoları var; onlara daha zevkle bakıyordum. bu da yetmedi arkadaşın biri porno sitelerini hacklediği için intikam amacıyla arkadaşın pc sine porno filmler yolluyorlar onları gizlice seyretmeye başladım bi de merak beni kemiriyor. Göğüsleri nasıl öperiz; nasıl severiz sevişmede hangi tekniklerle göğüslere yöneliriz diye merak ederek bakıyordum bunun için haram olana bile bakıyordum öğrenme amacıyla ama öğrenme amacı çok saptığım bir amaç artık zevk için bakıyorum. yani islami kaynaklarda göğüslere yönelin diyor ya nasıl yöneleceğim; öpüşün diyor ya nasıl öpüşeceğim; okşayın diyor ya nasıl okşayacağım gibi soruların cevabını bulmak için bakıyorm sonra iş çığırından çıkıyor ve zevk için bakmaya başlıyorum. Tevbe ediyorum 2 hafta seyretmiyorum sonra dayanamıyorum. Artık günlük hayatta hep beni rahatsız ediyor. Sürekli uzvum sertleşiyor sokakta utanıyorum artık. Akşam yatarken uzvum sertleşiyor sabah kalkıyorum sertleşiyor hep aklıma cinsellik geliyor kafamı meşgul ediyor. Beni bu dertten kurtarın. küçükken yaptığım bir hata yüzünden şimdi cinsellik aklımdan çıkmıyor. Zina edeceğim diye ödüm kopuyor. Gözyaşlarıyla tevbe ediyorum 1 ay anca dayanıyorum. önce sex hikayelerine bakıyorum tevbe ettim diyorum ama nafile yavaş yavaş videolara bakmaya başlıyorum gece sat 4 e kadar uyumadığım oluyor. lütfen beni kurtarın. Şimdi ben üniversite okuyorum 1 sınıfı bitirdim 3 yılım kaldı namaz kılan imanlı gençlerden biriyim. Bu durumu kendime yakıştıramıyorum Bir müslüman nasıl bu yanlışı yapar diye ağlıyorum hatta ramazanda oruç tutarken bile aklıma geliyor. Oruç şevhetimi kıramıyor artık. Bana lütfen yardım edin selam ve dua ile...
fi emanillah

10.09.2009 - muhammed06x

Re: Oooof Ooooof şikâyetçi olduğum cinsel arzular Bitiriyor beni

kendine yazık ediyorsun göz göre göre nefis hiçbir zaman iradenin üstünde değil gemi düz giderken rotayı bir anda kırarsan oraya son sürat girersin mesele rotayı o tarafa kırmamak kırma bak bakalım o duruma geliyormusun. diyene bak

23.11.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

care

Aselamun aleykum kardeslrim size tavsiyem su due ki dini bir sohbete gitmek veya interneten cehenemle ilgili seyleri izlemek efendimiz s.a.v. tavsiyesi su Oruc tutun tutunuzda gendinizi rahat lamıs bulursunuz kesin cozum ise evlenmek bbakın evlenmek tum sıkıntılarımızı gidericek

20.10.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

Re: Oooof Ooooof şikâyetçi olduğum cinsel arzular Bitiriyor beni

selamlar kardeşim benim senin sorununa çözümüm evlenmen yuva kurman seningibi dindar bir helalin eşin olmasıdır.

07.09.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

s.a

abi ben 15 yaşındaım şu anda ve senin yazdığın bütün sorunların bendede var.
eğer bi çare bulabildiysen bana da yardım edermisin...

16.12.2009 - 007furkan

Konular