İSLÂMDA İLKLER

Ilk yaratilan insan Hz. Âdem'dir.

Ilk kurban kesen Hz. Ibrahim'dir.

Kadinlardan ilk Müslüman olan Hz. Hatice'dir.

Erkeklerden ilk Müslüman olan Hz. Ebu Bekir.

Çocuklardan ilk Müslüman olan Hz. Ali'dir.

Ilk sehid kadin Hz.Sümeyye'dir

İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir’dir.

Müsriklere açiktan ilk Kur'ân okuyan Abdullah bin Mesud'tur.

Ilk Kur'ân ayeti Hira Dagi'nda nazil olmustur.

Ilk inen âyet "OKU" ile baslamistir

- İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.

- Resûlullah efendimizin ilk sancak verdiği zât, amcası Hazret-i Hamza'dır. Sancağın rengi beyazdı.

-Hadis ilmine dair ilk eser yazan Mâlik bin Enes hazretleridir. Bu eserin ismi Muvattâ'dır

- Kur'ân-ı kerîme ilk defa Mushaf ismini veren Hazret-i Ebû Bekir'dir.

- Emîr-ül Müminîn diye ilk önce isimlendirilen ve ilk kadı yani hâkim, Hazret-i Ömer’dir.

- İslâmda 75 sene kadılık yapan Şüreyh bin Hâris Kindî’dir. Hazret-i Ömer onu ilk defa Kûfe’de kadı yaptı.

- İlk defa sabun yapan ve cinlere ilk hamamı yaptıran Süleyman aleyhisselâm'dır.

- İlk ata binen İsmail aleyhisselâmdır.

- İlk zırh yapıp giyen Dâvûd aleyhisselâmdır.

- Semânın ve yıldızların inceliklerinden ilk bahseden İdris aleyhisselâmdır
İlk İslâm’a gelen köle, Zeyd bin Harise’dir.

- Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm’dır.

- İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam’dır.

- Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır.

- İlk hac emrini Hazret-i Ebû Bekir vermiştir.

- Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir.

- İdamından önce 2 rekât namaz kılan, Hubeyb bin Adiy’dir.

- Medine’de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen, Osman bin Maz’ûn’dur.
İlk nahv kitabını Hazret-i Ali'nin emriyle Hazret-i Ebül-Esved Düelî yazmıştır.

- Usûl-i fıkıha dâir ilk eseri yazan İmâm-ı Şâfiî hazretleridir. Eserin ismi Risâle'dir.

- İlk Medrese, Suffe’dir. (Mescid-i Nebi’nin yanındaki sundurma)

- İslâm’da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî’dir.

- Medine-i Münevvere’de ilk ezânı, Bilâl-i Habeşî okudu.

- İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir.

- İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir.

- Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir.

- Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir.

- Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır.

- İlk İslâm valisi, Yemen Valisi Bâzân’dır.

- İlk İslâm Kadısı, Necran bölgesine Hazret-i Ali’dir.

- Kur’ân-ı Kerîmin yanlış okunmasını engelleyen işaretleri koyan, Haccâc bin Yûsuf’tur.

- Kur’ân-ı Kerîm’e ilk noktalama işaretleri koyan, Yahya bin Ya’mer’dir.

- İlk düzenli posta teşkilatı, Hazret-i Muâviye zamanında kurulmuştur.

- İlk minare, Hazret-i Muâviye devrinde Amr bin As’ın yaptırdığı Fustat (Kahire) şehrinde’dir.

- İlk mihrap, Hazret-i Muâviye devrinde Şam Emevî Câmii’nde yapıldı.

- İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı.

- İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd’dir.

- Filistin’e tayin edilen ilk kadı, Ubade bin Sâmid’dir.

- İlk kitap yazan Müslüman, İbni Cüreyc’dir.

- Kıraat ilmi üzerine ilk kitap yazan, Basra’da Hârun bin Mûsâ el-Âver’dir.

- İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk’tır.

- İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Müsel Eş’arî’dir.

- İlk devletler hukuku kitabı,İmâm-ı Muhammed’in Siyer-i Kebîr’idir. Bunu Serahsî şerh etti. - Mekke-i Mükerreme’de ilk ezânı Habib bin Abdürrahman okudu.

- İlk Câmi, Kuba Mescidi’dir.

- İlk Cumâ namazı, Kuba Mescidi’nde kılındı.

- Müslümanların ilk başşehri, Medine-i Münevvere’dir.

- İlk seriyye emîri, ilk defa “Emîr-ül müminin” diye hitap edilen ve ilk ganimet alan kumandan, Abdullah bin Cahş’dır.

- İlk gazâ, Bedir Gazâsı’dir.

- Bedir’de ilk şehit, Mihca’dır.

- Uhud’da ilk şehit, Abdullah bin Amr’dır.

- İlk vakıf, Peygamber Efendimizin kendi mülkü olan 7 hurmalıktır.

- Habeşistan’a ve Medine’ye zevcesiyle ilk hicret eden sahâbi, Ebû Seleme’dir.

- İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1. yılda Yahudilerle yapıldı.

- Valiler için konulan ilk ücret, Mekke valisi Attâb bin Esyed’e Resûlullah Efendimiz tarafından verildi.

- Komutanlara ilk toprak, Peygamber Efendimiz tarafından Temim-i Dârî Radıyallahü anha verildi.

- Kâbe’ye karşı ilk namaz, vahiy üzerine Mescid-i Kıbleteyn’de kılındı.

- İlk türbe, Hücre-i Saâdet, sonra Bakî kabristanında ezvâc-ı tâhirât’ın kabirleri üzerine yapıldı.

- Resûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir’dir.
  • KALBİ HÜZÜN
  • 6.519

1 yorum

Re: İSLÂMDA İLKLER

da fazla ilkler olsa iyi6LURDU

22.01.2013 - Zehirliok Ziyaretçisi

Konular