Kadının Çalışması caiz midir? Şayet caiz ise hangi durumlarda caizdir?

Kadının Çalışması
Kadının Çalışması caiz midir? Şayet caiz ise hangi durumlarda caizdir?

Cevap
KADINLARIN ÇALIŞMASI

Kadınların çalışması meselesine girmeden önce bazı esasları bilmemiz icab eder. Şöyle ki:

“Kadınlarınızın üstünde sizin hakkınız, fakat sizin üzerinizde de onların hakları vardır. Onlar, sizin haklarınızı gözetmelidirler. Siz de onlara güzel davranmalısınız. Ey insanlar! Ben size gerekli olan din hükümlerini tebliğ ettim ve size bir şey bıraktım ki, ona sarıldıkça hiç bir zaman sapıklığa düşmezsiniz. O da, Allah'ın kitabı ile Peygamberinin sünnetidir." (Veda Hutbesi)

“Hem Allah’ın bazınızı bazınızdan kendisiyle üstün kıldığı(onu, o üstünlük yaptığı) şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir nasib vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir nasib vardır. O halde Allah’tan lütfünü isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”(Nisa,32)

Ayet ve hadislerde ifade edildiği gibi aile hayatının düzeni için, Cenab-ı Hakk, hikmet-i ilahinin iktizasıyla, erkeklere bir kısım vasıf ve üstünlükler, kadınlara da, bir kısım özellikler ve üstünlükler vermiştir. Ailevi hayatın düzeni, bu vasıflara göre yapılan iş taksimatı ile şekillenir. Bu husustaki en güzel örneği Peygamberimiz (asm) uygulamıştır. Bize düşen ona uymaktır. Çünki ayet-i kerimede: “ (Habibim ya Muhammed!) De ki:‘Eğer Allah’ı seviyorsanız, o halde bana tabi’ olun ki Allah(da) sizi sevsin’” (Âl-i İmran,31) buyrulmuştur.

“Hz. Peygamber (asm), Hz. Ali ve Hz. Fâtıma (r.a.) arasında iş bölümü yapmış; Hz. Ali'ye ev dışındaki işleri, Hz. Fâtıma'ya da ev içindeki işleri yüklemişti. Peygamber (s.a.s.) ve O'nun aile efradı, bütün insanlık için örnek teşkil etmektedir. O'nun söz ve davranışları, bizler için uyulması gereken ebedî kurallardır. İnsanların ona uymaları gerekir. O'nun davranışları, umumî bir düsturdur. Bu düstur şunu açıklıyor ki: (Kocasıyla evlenmeden önce) Evinin hizmetlerini ifâ etmeyi adet edinen kadının; kocasının ev hizmetlerini ifâ etmesi vaciptir.”(El-Cezirî)

Malumdur ki, kâinatta atomdan ta güneşe kadar her çalışma ortamı için bir sistem vardır. Ve o sistemin de bir merkezi vardır. Atomun çekirdeği o sistemin bir merkezi olduğu gibi, güneş de kendi sisteminin bir merkezi ve çekirdeğidir. Güneş kendi etrafındaki gezegenlerden, cazibe, büyüklük, kuvvet gibi, birçok cihette üstündür. Güneşe bağlı olan küre-i arz ise, büyüklük ve güç noktasında küçük ve zayıf olduğu halde, bütün bitki, hayvan ve insanların yaratılmasının ve yaşamasının bir merkezi olduğundan, güneşten daha üstün bir hale gelmiştir.

Aile sistemi de yukarıdakinden farklı bir sistem değildir. Erkek, güçlü ve kuvvetli olmasına binaen idareyi, dış işleri ve ev ihtiyaçlarını görmek gibi vazifeleri yapar. Erkekteki fıtri olan bu üstünlük, aile hayatının devamı için gereken bu vazifeleri yerine getirmek hikmetine binaen verilmiştir. Yoksa onları zayıf ve merhamete muhtaç kadınlara karşı, baskı ve zulüm yapmak için verilmemiştir. Bunları su-i istimal edenler, insanlığa ve yaratılışlarına uygun hareket etmeyenlerdir.

Kadınları ise Cenab-ı Hakk, erkeklerde bulunmayan üstün bir şefkat ve ince bir ruh ile yaratmıştır ki, beşerî hayatın devamı için en mühim mesele olan, çocuk besleyip büyütmek ve evin iç işlerini idare etmek gibi vazifeleri yaptırmakla, bu hususlarda onları erkeklerden üstün kılmıştır. Demek erkeğin kadından üstün yönleri olduğu gibi, kadının da erkekten üstün yönleri vardır. Allah katındaki mutlak üstünlük ise takva iledir. Takvayı yaşamakta ise erkek kadın eşittir.

Kâinatta merkeziyeti bulunan sistemler esas olduğu gibi, Cenab-ı Hakk hayvanlar âleminde de yaşamanın devamı için bu şekilde merkezi sistemleri esas yapmıştır. Mesela karıncaların bir emîri, arıların bir beyi vardır. Onların düzenli olan hayatları bu idarecileri sayesindedir. İdarecilerinin olmadığı yerde onların hayatından söz etmek mümkün değildir. Sürü halindeki bütün kuşlar ile sularda annelerinden ayrı yaşayan yavru balıklar gibi başka çeşitleri de bunlara kıyas edebiliriz. Demek merkeziyetçi bir sistemle çalışmak âlemde fıtri bir esastır. Hiç mümkün müdür ki insan nev’i bunun dışında kalsın?

Zaten Peygamberlerin gönderilmesi, kitapların indirilmesi, devletlerin teşekkülü gibi merkeziyetçi idareler, böyle bir sistemin insanlar için de geçerli olduğunu isbat eder. Hâlbuki devletlerin temelini teşkil eden âilelerdir. Öyleyse âilede de esas olan bu sistemin uygulanmasıdır. Yani âilede idarenin ve huzurun devamı için tek bir idareciye ihtiyaç vardır. Çoğunluk itibarıyla, fıtri olarak güç sahibi olan ve hissiyata kapılmadan karar veren erkektir. Kadın ve erkeğe aynı şartlar dâhilinde idareyi taksim etmek, bütün âlemde esas olan ve yaratılıştan gelen sisteme muhalefet etmektir.

Hâlbuki beşeri sistemler dahi bir mahallede bir muhtar, bir ilde bir vali ve bir devlette bir başkan kabul ediyorlar. Bunlardan daha önemli ve bunların temelini teşkil eden âile için de, âilenin dolayısıyla milletin huzurunun devamı için, bu sistemi esas yapmaktan başka çare yoktur.

İslamiyet erkeğe, hanımının ve çocuklarının yiyecek -içecek ve içinde oturabilecekleri mesken gibi nafakasını temin etmeyi şart koşmuştur. Kadın zayıf ve nazik olduğundan, ona bakmak ve muhafaza etmek hizmetini erkeğe vermiştir. Bu muamele ile kadının hakkını çiğnemek değil, bilakis beyini ona hizmetkâr yapmıştır. İslamiyet âile idaresinin devamı, gereken hizmetlerin yapılması ve herhangi bir sıkıntı durumunda, hiçbirinin hakkı çiğnenmesin diye, bazı tedbirler almıştır.

Mesela, miras olarak erkeğe iki, kadına bir hisse veriliyor. Bunun iki cihette faydası vardır. Birincisi: erkek; kadına da bakmak mecburiyetinde olduğundan, aldığı fazla hisse ile hanımına da bakmak imkânına da sahip olur. Üstelik kadın, kendi ihtiyacını temin etmeye bile mecbur değildir. Bu noktadan baktığımızda kadına bir hisse verilmekle haksızlık yapılmadığı gibi, daha fazla değer verilmiştir.

İkincisi: Kadın; ailesinin ve erkek kardeşinin şefkat ve himayesine ihtiyaç duyuyor. Eğer erkek kardeşine düşen malının yarısını alıp beyine götürmüş olsa, âilesinin ve kardeşinin o kadına karşı olan şefkatleri zedelenebilir. Maalesef evlilik bazen arızalarla bozuluyor. Şayet o kadın beyinden bir sıkıntı görürse kardeşi diyebilir ki: “Zaten sen malımızın yarısını götürüp kocana verdin. Ne halin varsa gör.” Şu halde o kadının, miras olarak erkek kardeşinin malının yarısını almasıyla kazandığı bir ise, kardeşinin ve âilesinin şefkat ve himayelerinden mahrum olmak noktasında kaybettiği bindir. Demek İslamiyet insanın fıtratına uygun bir sistemdir. Şu an boşanma davalarına bakan mahkemelere baktığımızda, boşanma davası açan kişilerin %90 hakkıyla İslamî hayatı hakkıyla öğrenip yaşamayanlar olduklarını görmekteyiz.

Kadınların çalışması meselesine gelince:

Eğer bir kadının, nafakasını temin edecek kimsesi yoksa veyahut geçim sıkıntısı varsa, İslamiyet’çe o kadına devlet tarafından maaş bağlanır. Zekât ve sadaka gibi hayırlarla sıkıntısı giderilir. Eğer bu imkânları da bulamazsa, bakmak mecburiyetinde olduğu anne- babası, çocukları olursa, zarurete binaen, çalışma şartları İslamî ölçülere uygun bir iş yerinde çalışabilir. Yani harama girmeden, birkaç kadınla beraber veyahut kendi mahremleriyle beraber çalışabilir. “Bir kadınla erkek yalnız başına kalırsa üçüncüsü şeytandır” hadis-i şerifinin emrince, yabancı bir erkekle yalnız başına kalmadan, tesettürüne dikkat ederek, başka erkekleri tahrik edecek durumlara sebeb olmadan, günaha girmeden, dinini, izzetini, namusunu muhafaza ederek çalışabilir.

Çalışmak mecburiyeti bulunmayan bir kadının da yukarıda saydığımız ölçüler dâhilinde çalışmasında bir beis yoktur. Fakat evli olan kadınlar için, beylerinin izin vermesi şarttır.

Bu hususta Bediüzzaman Hazretleri İslamiyeti ne güzel tarif etmiştir: “İslâmiyet ve şeriat, öyle bir tarzda muhit (kuşatıcı) ve mükemmeldir ve öyle bir surette kâinatı kendiyle beraber tarif eder ki, onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki; o din, bu güzel kâinatı yapan Zâtın, o kâinatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası, o saraya münasib bir tarife yapar. Kendini vasıflarıyla göstermek için, bir tarife kaleme alır; öyle de: Din ve şeriat-ı Muhammediye’de (asm) öyle bir ihata (kuşatıcılık), bir ulviyet (yücelik), bir hakkaniyet görünüyor ki; kâinatı halk (yaratan) ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kâinatı güzelce tanzim eden kim ise, şu dini güzelce tanzim eden yine odur” (Zülfikar Mecmuası,92)

Cenab-ı Erhamürrahimin bizleri, islamî ölçüleri hakkıyla hayatına tatbik ederek, rızasını kazanan kullarından eylesin. Âmin.KAYNAK.RİSALEONLİNE.COM
  • tahkik
  • 19.484

10 yorum

Evinizde oturun be kurban olam...

Kadınlar dışarılarda çalışmasın, gezmesin.. hem dünyada hem ahrette mesul olur, iki dünyanın da saadetini kaybeder dedik dedik anlamadık. Evet, Allah siz kadınları biz erkelere yar olasınız diye yarattı. Biz erkeklerin tamamlayıcıları, yardımcıları ve arkadaşlarınsınız. Ben mevcut koşullar ışığında bunların (yani okumak, çlaışmak) günümüzde kadınlara zarar veriyor diye mümkün olduğunca bu işlerden uzak dursunlar diyorum. İslam devleti olsaydık. Kadınların tamamı tesettürlü olsaydı. Elbette kadınlar da okurdu ve kadınlar için kadınların ihtiyaç duyduğu alanlarda (gebe, hemşire, doktor ) belirli saatlerde çalışırlardı. Ama bunu sınırlı sayıda kadın ve sınırlı zamanlarda yapabilirdi. Çünkü kadın anne demek, eş demek, evinin sultanı demektir. Kendine, eşine ve çocuklarına da zaman ayırmalıdır. Ama şimdi ne oluyor söyler misin bana? Adam çalışıyor kadın da çalışıyor. Bunlar evliler ama bir araya gelemiyorlar. Kadın yorgun oluyor akşam geldiğinde. İşten yeni gelmiş, stress içinde. Kocasıyla mı ilgilenecek bu kadın ( malum meselede)? Çocuklarıyla mı ilgilenecek? Yemek mi yapacak, temizlik mi? Misafir ağırlayabiliyorlar mı şimdiki çalışan kadınlarımız? Hem çocuklara kim bakacak? Kreşe atarız di mi? Eee,,, kreşteki çalışanlar da kadın di mi? Evet. Bak şimdi. Bir çelişkiyi anlatayım sana: Bir kadın düşün kocasının parasına tanezzül etmediği için çalışıyor. Kreşte çalışıyor olsun. Başka çalışan kadınlar getirip bırakıyorlar çocuklarını ona. Kreşte çalışan kadın başka kadınların çocuklarına bakıyor. Belki de o kadınların kocalarından aldığı parayla geçimini sağlıyor. Yani hem başka kadınların çocuklarına annelik ediyor hem de başkalarının kocalarının paralarını yiyiyor. Ya kardeşim herkes kendi çocuğuna baksa ve kendi kocasının parasını yese olmaz mı yani? Aynı hesap di mi? Başkaların çocukları.... Başkalarının parları... Başkalarının hayatları... Ne anladık bu işten? Hem kadın çalıştığında evin bereketi kalmaz. Bir kadın çalıştığı sürece eve bir buçuk getiriyorsa iki çıkartıyordur. Yani kadın sırf çalıştığı için o evin ahalisi her ay 500 Tl zarar ediyordur. Çünkü kadın dediğin her gün aynı kıyafeti giymez. Elbiseye uygun ayakkabı, ona da uygun çanta gerekir. Avonlarla gençleşmek de çok pahalı. Bunun dolmuş, yol masrafı da var. Eve başka kadın alıp temizlik için çalıştırmalı. Öğlen yemeği masrafı var. EE anamız çalışyor diye çocuklar da kreşe şutlanıyor. Maaşın yarısı da ona. Ee ne kaldı elde avuçta. Hani daha iyi geçinmek için kadınlar da çalışmalıydı? Ne oldu? Hem kadın kendini yıprattı. Hem çocuklar anasız büyüdüler. Hem ev bakımsız kaldı. Hem akrabalarla, eş dostla ilişkiler koptu. Hem eşler arasında gerginlikten kavgalar çıktı. Aile saadeti mahvoldu mu? iyi oldu mu şimdi? Şimdi toplum çalkalanmıyor mu bu dertten? Boşanmalar artmadı mı? Çocuklar soğuk, robotsu ve cani değiller mi? Kocalar aldatmıyor mu? Nasıl oluyor bu iş. İşte böyle. Hem anlamadığım bir şey var. Kadınlar kocalarına helal değil mi? Onlar için süslenirler ve onlara kendilerini gösterirler di mi? Onlardan ancak be ancak kocaları faydalanır. Ama gel gör ki kadın sabahleyin taze, zinde, makyajlı, enerjik, bakımlı süslü püslü, kokulu bir şekilde işe gidiyor. Elin erkeği görüyor, beğeniyor, yanaşıyor, iltifat ediyor. Kadın adama çok kibar davranıyor. Hem çok feci şeyler de oluyor. (Boşanmların yüzde 80 i aldatmadan ve bu aldatamaların yüzde 60ı iş yerinden oluyor) Akşam eve geliyor anamız. Çok yorgun, gergin, stresli... Yemek yapılmamış, koştur, çocukları kim kreşten aldı kim almadı onun tartışmasını yap kocayla. Ev dnığınık de aman Allahım. Adam geliyor aç. Çocuklar aç. Ve annlerini çok özlemişler. Sarılıyorlar da anada tık yok ki. ''Çocuklar çok yorgunum hadi siz oyuncaklarınızla oynayın.'' Adama karısına sarılmak öpmek, koklamak istiyor. Ama kadın çok çalıştığı için stresten cinsel duygularını yitirmiş( ilmen bu böyledir. Kadınlar gergin olunca istemezler.) Akşam, adama yorgunum haftasonunu bekleyelim diyen kadın her sabah Aman Ahmet Bey, aman Müdür Bey. Hasan efendicim deyip kırıta sırıta etrafa enerji saçıyor. Milletin ağız suyunu akıtyor. Giyimiyle tahrik ediyor. Ama evde pijamalarını giyiyor. Adam kendi karısını güzel bakımlı haliyle göremiyor. Elin adamı görüp zevk ediyor. Söyle bakalım bu kadın kimin karısı? Kocasının karısı mı? Yoksa işyerindeki, dolmuştaki, sokaktaki kem gözle bakan yabancı heriflerin mi? Kim faydalanıyor bu kadından? Kendi kocası mı, yoksa elin erkekleri mi? Kadınımız çalışyor. heyhat.... Nerde namus, haysiyet.... Nerde şeref ve izzet...? Ya Rabbi dışarda nasıl çirkefler var Ya Rabbi !!! Hangisi gavurun kızı hangisi müslüman kızı belli olmuyor Ya Rabbi !!!

Cenab-ı Hakk, bizi ve sizi bu asrın cezibedar fitnesinden muhafaza eylesin... Rabbim kafalara akıl, ilim ve şuur bahşetsin....

25.08.2011 - Vird-i Zeban

Re: Evinizde oturun be kurban olam...

Bu şirk ve küfür kokan yorumlarından tövbe et.
Sonra rabbini hakkıyla tani ve takdir et. Allah Azze ve cell ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım der. Sen bu ayetler ışığında tagut olmuşsun kafayı yemişsin Allah ıslah etsin.

12.01.2017 - Zehirliok Ziyaretçisi

demesi kolay

asgari ücret malum,,,ordan demesi kolay,,, kira vakti ev sahibi kapına dayanınca anlarsın o vakit,,, bu zamanda asgari ücretli gelirin var ise eşin çalışmak zorunda yoksa aç sebil olursun... 737 imiş asgari kişinin eline geçen bizim buralarda kiralar 350-400 doğalgazsız daireler adam şimdi bu para ile ne yapsın heee ... evlenmesin aslın doğrusu bu değil mi :)

27.12.2012 - carton

Re: demesi kolay

Siz de 150 TLlik evlerde oturun. Ayrıca; bulunduğunuz kaymakamlığın Sosyal Yedımlaşma ve Dayanışma Vakfından yıllık gıda ve kömür yardımı alabilirsiniz. İsterseniz başka kaynaklardan da haberdar edeyim. Ayrıca; eşinizin gavadı olmak istiyorsanız, geçim derdi bahanesiyle eşinizi çalıştırmak size kalmıştır. Bilginize...

29.07.2013 - Vird-i Zeban

Re: demesi kolay

ne demiş ki bu vatandaş?ya söyler misiniz Allah aşkına kim açlıktan ölmüş veya kimsesiz ve sokakta yaşayanlar hariç açıkta kalarak kim sokaklarda ölmüş?bu kardeş,hanımların iyiliği için onlar çalışmasın,evde otursun,rızkından endişelenmesin,Allahü teala rızka kefildir,hanımlarımızın hayası,ahlakı bozulmasın demeye çalışıyor.ama siz........zaten böyle diye diye kadınları iş yaşamına dahil ettiler....bir erkeğin kazandığı niye yetmez Allah'ım?ben bunu bi türlü anlayamıyorum.yanlış anlaşılmasın zengin falan değilim.ama insanların bu açgözlülüğünü anlayabilmiş değilim.kapitallizmin yöneticileri işte siz kadınları böyle kandırıyor,telaşa düşürüyor:bakın,kadın çalışmazsa aç kalırsınız,ay sonunu zor getirirsin...telkinlerini verdiriyorlar...benim şu an evli olup ev hanımı olan arkadaşlarım var.ve beyleri öyle milyarder,zengin falan da değil...ama çok şükür geçiniyorlar.erkek çok tembel ve azimsiz olmadıktan sonra,Allah mutlaka bir kapı açar...ama bazı hanım kardeşlerrimiz,beyini sürekli didiklerrrr,bak başkaları ev sahibi oldu ama biz olamadık,hala kiradayız....falan filen...

27.12.2012 - (yusuf a.s)

Re: Evinizde oturun be kurban olam...

işte bu tür erkeklerdir,bencil olmayan,hanımları anlayan ve onları kırmayan,incitmeyen....
Bir erkek hanımını çalıştırarak,veya çalışan bir hanım isteyerek aslında en büyük kötülüğü başta kendine,hanımına ve çocuklarına yapıyor.valla sizinle evlenecek insan çok şanslıymış ne diyeyim

21.12.2012 - (yusuf a.s)

Re: Evinizde oturun be kurban olam...

gerçekten Allah razı olsun...bunlar çok doğru ifadeler,savunmalar.özellikle de,evli kadına kocasının değilde başkalarının bakması....
Keşke bütün erkekler sizin gibi düşünse,insaf sahibi olsa dedirtiyorsunuz.
İyi diyorsunuz,hoş diyorsunuz da,sizin bu dediklerinizi,yani sırf bu dünya odaklı düşünmeyip,ahiretim için,selamet için okumak çalışmak gibi şeylerden uzak durunca insanlar bana öcü gibi bakıyor.ben yeni bitirdim üniversiteyi.şimdi sizin yazdığınız şeylere bakıyorum,diyorum ki tamam,bende bu kafadanım.uzak durayım dışarının pisliğinden.hanımların yeri evidir diyorum.ama bu o kadar basit olmuyor ki.slzin dediklerinizi uygulayınca,uzaylı diyorlar bize.bunca yıl niye okudun o zaman?evde boş boş oturucağına çalış.vs.vs.şimdilik verilen tepkiler bunlar

19.12.2012 - (yusuf a.s)

Re: Evinizde oturun be kurban olam...

a olur mu?onlara kendi kocaları yetmez,kağıt üstünde bilmem ne beyin hanımıdırlar ama,işyerindeki adamın malıdırlar.kocalarının yanında öyle kahkaha atmazlar.fırsatçı,menfaatçi kadınlar,şimdi Allah'ım bela okumak istemiyorum ama.sen saf müslüman kızları onlar gibi olmak zorunda bırakma,onların bulunduğu ortamlardan hem o kızcağızları,hem de o kızların kocalarını uzak eyle Yarabbim!zira bu mendeburların fitnesi heryere sıçrıyor

17.12.2012 - (yusuf a.s)

Re: Re: Evinizde oturun be kurban olam...

erkeklerin kafası aklı fikri beyni belden aşağısında olmazsa, karşısındaki kadını ilk önce insan sonra kadın olarak görmezse, kadının elini görmekten bile tahrik olacak şekilde kendi kafasında kadını metalaştırmışsa tabi söylediklerinizde çok haklısınız. ilk önce bebeklikten itibaren insanların üzerinde farkındalık yaratılmalı. karşındaki insanı karşı cinsten olsa bile ilk önce İNSAN olduğunu düşünmen gerekir. Duyguları, hayalleri, sevinçleri, sıkıntıları, mizah anlayışı, geçmişi, zorlukları, sıkıntıları vardır bir insanın. Yoksa dişi sinekten bile hallenecek hale geldikten sonra bir kadın tesettürlü de olsa sen yine de o sineğe sulanacaksın. Cahiliye döneminin zihniyetinden İslamiyet geldikten bin yıl sonra bile kurtulamadınız yazıklar olsun size!!! Allah'ın Kur'anı Kerimde ilk söylediği emir "oku"dur. Okuyup Allahın ilmini anlamak kainatın sırrına vakıf olmak, teknoloji ve tıp ile insanların derdine deva olmaktır. Avrupa skolastik düşüncesinde kaldınız hala rönesansa ulaşamadınız. Okuyan insan ki erkek ve kadın olarak ayrılır aydınlanır ve bu sizin kafanızı taktığınız aküçük şeyleri kafasına takmaz. İnsanlığa hizmet etmek daha ileriye götürmek gibi kutsal amaçları kendine dert edinir. Gerekirse bunun için erkeklerle beraber neden çalışamasın kadınlar. Neden biliminsanları sadece erkekler mi olmak zorunda. İlim üretmek için okumak eğitilmek akademik anlamda gelişmek gerekir. Okula da gitmesin o zaman kadınlar ve kızlar. Mazallah evliyken üniversiteye giderse sınıf arkadaşının da hanımı olur o ilk yorumda söylenene bakarsak. Hocası sulanıverir çünkü hocanın derdi akademik çalışma yapmak dünya üzerinde yapılmamış çalışmaları ortaya çıkarmak değil oraya gelen karı kıza hallenmek olmalıydı zaten. Sen ilk önce karşındakinin cinsiyetinin ne olduğuna bakmadan insan olarak bak. Zaten gerisi medeni bir şekilde gelecektir. Hz. Muhammed sav. zamanında gelen bu kurallar cahiliye döneminin sapık madeniyetten nasibini almamış, kadınları damızlık olarak kullanmaktan başka bir işe yaradığını düşünmeyen zihniyet için gelmiştir. Sen daha hala oradakilerle aynı seviyedeysen ve karına kızına iş yerinde evine ekmek götürmeye çalışan kocasının rızkının yetmediği vatana millete hayırlı bir evlat yetişsin dershanelere gönderip özel ders aldıralım en iyi okullarda okusun hayatı kurtulsun mantığındaki bir kadını sen iş yerindeki tüm erkek çalışanların hanımı olacağını düşünüyorsan demekki iş yerine bir kadın çalışan gelse sen de ona o gözle bakacaksın demektir. Bi insan karşısındakini kendi gibi düşünür iki kere iki dört!! Allah sapık emellerinizi namusuyla para kazanmaya çalışan kadınlardan korusun AMİN!!!

26.07.2013 - asfggs

Re: Re: Re: Evinizde oturun be kurban olam...

vah güzelim benim....avrupa skolastik düşünceyi yaşarken,biz osmanlı döneminin en zirve dönemini yaşıyoduk,zaten onlarda bize özenip rönesansı yaptılar.kimi kime anlatıyosun ki?osmanlı döneminde kız erkek ayrı okurdu şekerim.karma sınıflar yoktu.avrupa tahareti bizden öğrendi bundan da haberin var mı cicim?ben de en az sizin kadar kadınların okumasını cahil kalmamasını istiyorum zaten.ben kızların okumamasından yana değilim.tam tersi bir kız hem aklını doyuracak şeyleri hem de ruhunu doyuracak yayınları,kitapları okumalı ve buna göre faaliyetlerde bulunmalı.ben erkek değilim rumuzumu görüp beni erkek sandın heralde!ayrıca benim annem ben üniversitedeyken beni merdiven silip okuttu....

ben tabi ki,insanlara önce kadın erkek olarak değil insan olarak bakıyorum.sitede sol tarafta "bu kadın ruhunu mu kaybetmiş ne..."diye bir yazı var şekerim,o yazıyı bu siteye ben ekledim,onu da aç oku bi zahmet oldu mu???

hem şu cümleye döencek olursam:

( Mazallah evliyken üniversiteye giderse sınıf arkadaşının da hanımı olur o ilk yorumda söylenene bakarsak. Hocası sulanıverir )

bu dediğin canım,ancak kendini bilen,kimseye işve cilve yapmayan kızlar için geçerli.sen bana söylesene kaç tane namuslu,kendini bilen aklı başında kız var?ben etrafıma baktığımda bi elin parmağını geçmiyor canım

21.08.2013 - (yusuf a.s)

Konular