İSTİMNADAN KURTULMA YOLLARI

Sual: Ben istimna bağımlısı bir gencim.İstimna yapma sıklığım neredeyse hergün.İstimnadan kurtulmak istiyorum ama bir türlü olmuyor.Bu hal yüzünden ibadetlerimi yapamıyorum.Kendimi hep kirli görüyorum.pişmanlık ve suçluluk duygusu her seferinde hissediyorum.Bu durumdan kurtulmak için lütfen bir çare söyleyin.

Cevap:Asrımız gençliğinin başına bela olan ve manevi hayatını mahvedip imandan ve islamdan ve ahlaktan uzaklaştıran en büyük belaların başında istimna gelmektedir.Çıplaklık ve hayasızlığın en çok mağdur olan kesimi gençliktir..Hevasatlarını harekete geçiren yayınlar yüzünden gençler neslin zaifiyetine sebep olacak istimnaya müptela olmuş durumdalar.Bir çok gencin bu dertten muzdarip olduğunu biliyoruz.Sınırları kaldırılmış olan cinsellik,karma eğitim,müstehcen yayınlar ve çıplaklık yüzünden galeyana gelen arzu ve şehvet kuvvetini teskin etmek için gençlerin bir kısmı zinaya süluk edip fuhuşa düşerken büyük çoğunluğu ise istimnaya başvurmakta bu istimna yüzünden kısmi azamisi maddi ve manevi bunalımlara düşmektedir.Bazı gençlerde istimna bağımlılığı öyle bir noktaya gelmiştir ki ,bu illeti günde üç kere yapmak zorunda zorun da kalıyorlar.Bu müptelalık ve bağımlılık ile fizyolojik,biyolojik ve biyolojik yapıları bozulmaktadır.Aklı ve nesli zafiyete uğratan bu durumdan kurtulmak için şu önerileri dikkate almaları gerekir.

Birincisi :İstimna bağımlısı gençlerin evliliğe imkanları varsa evlenmeleri hayır olur çünkü: Evlilik hem dinlerinin yarısını tamamlarlar hem de şehevi duygulara sükunet verir..Müstehcen görsel yayınlar yüzünden cinselliğin erken uyanması sonucu ergenlik çağının çok küçük yaşlara düştüğü zamanımızda imkanı olan gençlerin bu illete düşmemek için evlenmesi hayır olur.

İkincisi: Nafile oruç tutmaları hayır olur çünkü: İstimna kuvvetine destek olmada yeme ve içmenin büyük bir etkisi vardır.Açlık şehveti kırdığı için oruç tutmakta faide vardır.Bir çok büyük zat nefsin arzularına karşı oruç tutarak onun kuvvetini kırmıştır.Nafile oruç tutmaya çalışmak gençleri istimnadan uzak tutabilir.Nefis yeme ve içme ile kuvvet kazanmadığı zaman şehevi kuvveti düşük olur.

Üçüncüsü: Cinsel içerikle şeylerden uzak durmaları hayır olur. Çünkü gençleri istimnaya sevk eden unsurların beklide en büyüğü olan cinsel içerikli film ve görüntülerdir. Bu tür yayınlar gençliğin şehvet kuvvetini tahrik edip ifrat mertebesine çıkardığı için o kuvvetin baskısı ile birçok genç ya fuhşa süluk ediyor ya da istimna yolunu seçiyor. Bu durum gençlerin maneviyatını etkilediği gibi psikolojisini de etkileyip bozuyor. Kendinde suçluluk duygusu veriyor. Aklı fikri düşüncesi hep bu kötü düşüncelerle kirlenip meşgul oluyor. Bu tesirli müstehcen yayınlardan uzak durmadığı takdirde istimnadan kurtulmak zor olacaktır. Göz kameraları neyi çekerse hayal hayal sinemasında o filmler oynayacaktır.

Dördüncüsü: Gençlerin hayatındaki manevi boşlukları doldurmaları hayır olur. Çünkü manevi boşluk içerisinde amaçsız ve hedefsiz yaşamaları istimnaya sevk edebiliyor. Kendisine amaç ve hedef belirlemeyen ve vaktini boş geçirenlerin kalp, ruh ve akıllarındaki boşlukları nefis ve şeytan cinsel tahayyullara ve vehmi ve farazi düşüncelere sevk ederek doldurmaya çalışmaktadır.Bir şeylerle meşgul olmayanlar kendileriyle meşgul olmaya başlıyor.

Beşincisi:Gençlerin İyi Huylu arkadaş sahibi olmaları hayır olur.Çünkü istimnadan kurtulabilmelerinin bir şartı da fazilet sahibi, huyu güzel, aklı güzel, ahlakı güzel, sözü güzel arkadaşlarla beraber olmasından geçer.İyi huylu arkadaş yol gösterici, uyarıcı, ihtar edici, ikaz edici ,hayrı tavsiye edicidir.Kendisi için istediğini kardeşi içinde ister.Hayrın kapısını gösterir.Yolunu açar,vesile olur,hayır duası eder,iyi huylu arkadaş görüldüğü zaman Allah’ı hatırlatır

Altıncısı:Tıbbi öğüt ve koruyucu hekimlik tavsiyelerini dinlemek hayır getirir.Çünkü istimnadan kurtulmanın şartlarından birisi ise tıbbi öğütleri tutmak ve koruyucu hekimlik önerilerine kulak vermekle olabilir..Mesela hangi gıda ne kadar cinsi duyguları harekete geçirir.Hangi ürünler kullanıldığı zaman arzuları durultur.Yada cinsi arzuları harekete geçiren saatler nelerdir.Uykunun ve yemenin şehvete etkisi ne kadardır.Vb gibi vücut ile alakalı haller bilindiği zaman bekar olanlar bu şartlara riayet ederek şehvet ve arzularını teskin edebilirler.

Yedincisi:Allahtan haya etmek hayır getirir.Çünkü:İmanın en güzel nadide parçası hayadır.Haya elmaslar hazineleri kadar değerlidir..Haya Allahtan haya ,mahlukattan haya,ve insanlardan haya etmek şeklinde özetlenebilir.Bunların varlığını bilen bir insan hep haya ve edep üzere olur.Hz Ebu Bekir r.a tuvalete girerken bile rabbine karşı utancından gömleğini başına çekermiş.Yine Hz Ali Efendimiz zekerine(cinsel organına) asla bakmazmış.Edep yerlerini hep kapalı tutar elini bile atmaktan haya edermiş..O kutlu insanlar rablerinin ve meleklerin kendilerin her an görüp kolladıklarını bildikleri için çıplak olarak durmamışlar.İnsan kendi vücudunu aynada gördüğü zaman yada ona baktığı zaman bu kendisinden şehvet verip tahrik edebilir.Allahtan utanan insan onun razı olmadığı şeyi yapmaz.Rabbinden haya eden hayasız iş yapmaz.Büyük zatlar rablerine karşı ellerini dillerini değil sadece hayallerini bile temiz tutup kirletmemişler.Rablerine karşı edepli ve hayalı hareket etmişler. Her an Rabbimizin huzurundayız diye ayaklarını bile uzatmamışlar ki, hayasızlık etmiş olmayalım..Demek istimnanın önünü almada haya sahibi olmanın etkisi vardır.Zaruret dışı haya yerlerine bakmak hem unutkanlığa vesile olur hem de şehveti tahrik edeceği için zaruret dışı olarak edep yerlerine bakmamak gerekir.

Sekizincisi:İlim meclislerine devam etmek hayır getirir.Çünkü şehveti kıran, öldüren, veya geçici bile olsa söndüren en mühim şeylerden birisi ise marifettir.Marifetullah ve muhabbetullaha vasıl olmaya çalışmak için ilim meclislerine devam etmek gerekir.Gençlik ilim meclislerine devam ettiği zaman istimnanın önünü keser veya zarurete indirir.İlmin izzeti ve lezzetini alınca küçük işlere tenezzül etmez.Lezzeti maneviyeyi ilimle kazandığı zaman maddi ihtiyaçlar azalmaya başlar.Sufli ve adi düşüncelerinin yerini ilmi düşünceler almaya başlar. Ulvi ve yüksek hakikatlerle akıl ve fikri meşgul olmaya başlar. Bu hal ise kendisini istimnadan uzaklaştırıp tefekküre ve marifete sevk ederek şehvet ateşini söndürür.

Dokuzuncusu: Namaz kılmak ve dua etmek hayra sevk eder. Çünkü: İstimnadan kurtulmada ibadet ve duanın büyük etkisi vardır. Tesbih ,tazim ve şükür olan ibadetin manasını ruhuna aklına ve kalbine nakşeden haram meylini kırar. Dua ve tevekkül hayır meyline kuvvet verdiği gibi tövbe ve istiğfarda şerrin meylini keser tecavüzatını kırar..Ayeti kerime namazın insanı bütün kötülüklerden insanı alıkoyacağını söylüyor.5 Vakit namaz insanı hep uyanık tutmakla beraber rabbiyle irtibatını kuvvetlendirir. Rabbinin huzuruna günde 5 kere çıkarak rabbine karşı verdiği sözlerini ahdlerini ve sadakatini gösterdiği için rabbinin hoşuna gitmeyecek şeylerden sakınmaya çalışır.Rabbinden sabırla yardım ister.Namazın içerisinde ayrı bir yeri ve kıymeti olan teheccüt namazı de insanı hayra sevk ederek batıldan uzaklaştırır.Tehecüt bir nevi manevi bir gıda nuru verir ruha ve kalbe.Bu namaz ile imanına ve maneviyatına takviye vereceği için malayani ve hayali şeylerden kaçınacaktır.

Onuncusu: Kadınlarla etkileşimden kaçınmakla hayır kazanılır.Çünkü bütün kötülükler kadın ve erkeğin birlikteliğinden çıkar.Özellikle ahir zamanda haram ve helal düşüncenin ortadan kalkıp kadın ve erkeklerin karma hayata mahkum edildiği zamanımızda kadınlar moda ,çıplaklık film ve sanatla hayasızlaştırılmışlardır. Hayâsız bu kadınlar fitne ateşlerini yakarak bir çok genci sefahet ateşlerine atıyorlar, ihtiyarı elinden çıkan gençler o cazibenin içerisine mıknatıs gibi çekilmektedirler. Okulda işyerlerinde ve toplu taşıma yerlerinde ki kadınların serbestçe hareket ve tavırları erkeklere cüret ve cesaret vermektedir. Flört sıradanlaştığı için kadın ve erkek yakınlaşmalarının ısı, koku, ten, etkileşimleri neticesi erkeklerin şehvet kuvveti galeyana geldiği için çoğu genç bunu bastırmak için istimna yolunu tercih etmektedir. Gençler okulda, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında ne kadar bayanlarla etkileşimi azaltırsalar o kadar kalp ve ruh sükûnet içerisinde olur. Ekileşim azaldığı için arzu ve şehvet kuvveti artmaz. Gençlerin bu zararlı belaya düşmesinin en büyük sebebi karma eğitimdir.. Gençler karma eğitimden kurtulma çaresi şu an olmazsa da kendilerini kızlardan sakındırmaları mümkündür. Aşk ve meşk ve muhabbetin rüzgârına kapılmaktan kendilerini korumak zorundalar.

Onbirincisi:Nefsine ceza verip onu caydırmak hayır getirir.Çünkü ceza ve yaptırım her zaman kişilerin inadını ve zorunu kırar.insanı hevanın arzularına uymaya iten nefse ceza kesildiği zaman alıştığı adetlerinden vazgeçmemek için küçüklerinden vazgeçer.Gençler istimnanın önünü almak için kendilerine hayırlı cezalar kesme yoluna gidebilirler.Mesela eğer şu işi yaparsam üç gün oruç tutacağım.Eğer şu işe teşebbüs edersem ceza olarak şu kadar namaz kılacağım yada şu kadar zikir çekeceğim vb gibi cezalarla nefsini caydırabilir.Nefis açlık gibi bir cezayı çekmemek için küçük lezzetlerinden vazgeçecektir.Açlıkla cezalandırılmak nefsin en çok kuvvetinin ve nemrutluk damarının kırıldığı yoldur.Bu yol ile o kapı kapatılabilir.

Yukarıda on bir madde halinde özetlediğimiz istimnadan kurtulma çareleri bu kadarla sınırlı değildir. Bu maddeler belki en önemli olanlarıdır. Şu unutulmamalıdır ki, çıplaklık olduğu yerde şehvet olacaktır. Dinin olmadığı yerde anarşi olacaktır. Hayâsızlığın olduğu yerde zina olacaktır. Kadın erkek etkileşimi olduğu yerde aşk ve sevgi olacaktır. Bataklık kurutulmadığı yerde sinek olacaktır. Şehvetlerin ve arzuların normal seyrine girmesi için hevasatı tahrik eden şehveti azdıran zemin ve ortamların ortadan kaldırılması gerekir. Bunun yolu ise İslami bir sistem ve hayat tarzı ile mümkündür. İslami hayatın olduğu bir toplumda karma eğitim, çıplaklık ve hayâsızlık, hayatımızı, kalpleri kirleten sanatsal faaliyetler ve kitle iletişim yayınların zinaya, fuhuşa ve çıplaklığa sevk eden yayınları ortadan kaldırılacağı için tacizler, tecavüzler ve sapkınlıklar asgariye inecektir. Cinsellik fıtri ve normal seyrine gelecektir. Maalesef şu andaki hali hazır durumda İslami bir sistem ve kanunlar olmadığı için gençler ve aileler bunu kişisel ve ailesel bazda yapmak mecburiyetindeler. Kuran ve sünnetin düsturları ve emirleri ile kendilerini korumaya almak zorundalar. İslami terbiye ve ahlaki dinamikleri çocuklarına vererek ancak onları tehlikelerden uzak tutabilirler. Bu haletten muzdarip olan gençler ise saydığımız şartlara asgari riayet ederek ancak zararı asgariye indirebilirler. Toplumun artık kendisine sunulan bu çağdaş sofradaki cazip ve türlü türlü yemeklerin kendilerini zehirleyip karın ağrıları verdiğini idrak etmesi gerekir. Kendilerine altın tepside sunulan şeylerin aslında zehir olduğunu anlamaları gerekir. İstimna bağımlıları, zina bağımlılarının hayali yada gerçek partnerleri acaba kimlerin anaları ve bacıları yada teyzeleri veya halalarıdır. Toplumsal cehalet ve cinayetin içerisine çekilen bu millet artık uyanmalı ve uçurumun kenarına kadar geldiğini bilmeli. Yoksa Sefih medeniyetin şehvet ve cinsellik putlarına her gün tecavüz, taciz, cinayetle kurban edilen kişilerden birisi belki kendi çocuğu kardeşi, akrabası olacaktır.panzehirci.com
  • Şarih
  • 51.459

16 yorum

TEK ÇARE ORUÇ ...

ORUÇ AMA NASIL ORUÇ? BİZ ORUÇ TUTARKEN BİLE SÜNNETE UYMADIĞIMIZ İÇİN BUNLAR BAŞIMIZA GELİYOR ZATEN.
AÇLIK SEVİYESİ FAZLALAŞTIĞI ZAMAN İHTİLAM OLMUYOR İNSAN ONU FARKETTİM.NE ZAMAN AKŞAM TATLI YESEM YA DA SAHURU BİRAZ FAZLA KAÇIRSAM O UYKUMDA HEMEN İHTİLAM OLUYORUM.GIRTLAKTAN GEÇENE DUR DİYEBİLİRSEK BAŞARABİLİRİZ.AMA ODA BENİM GİBİLER İÇİN ÇOK ZOR.KESİNLİKLE TATLIYI VE CEVİZ,FINDIK...VB.ENERJİ YAPAN ŞEYLERİ EVLENENE KADAR HAYATIMIZDAN ÇIKARMAMIZ LAZIM.BEN CEVİZ YİYEN,TATLI YİYEN ALLAH DOSTU HİÇ DUYMADIM ZATEN.VARSA YOKSA KURU EKMEK YEMİŞLER.ONLAR BİLMİYORMUYDU BİZİM GİBİ YEMEYİ.NE KADAR AZ DÜŞÜNÜYORUZ...

ALLAH HEPİMİZE SELAMET VERSİN...

13.08.2012 - SEKİNE

Re: TEK ÇARE ORUÇ ...

ihtilam günahı olmayan çok normal bir durum. sırf ihtilam olmayalım diye kuru ekmek yemek çok saçma.. cevizin fındığın(kararında yendiği vakit) zararı nerde görülmüş ?

18.11.2012 - Zehirliok Ziyaretçisi

Re: Re: TEK ÇARE ORUÇ ...

Bu devirde zaten kuru ekmek yiyerek yaşanılabileceğine inanmıyorum. Canı çekiyor insanın değişik lezzetler. Çare olarak en iyisi evlenmek ama buna gücü yetmeyenler yorucu spor aktivitelerine katılabilirler, kalan vakitlerde dini sohbetlerde bulunabilirler, zaman zaman oruç tutabilirler. Kısacası vakti çok olan insan bu tuzağa daha kolay düşer. Hele ki evde bilgisayar başında vakit geçirmeye vaktiniz kesinlikle kalmasın derim!

28.11.2012 - KarateKa

Re: TEK ÇARE ORUÇ ...

Amin. Fakat Türk toplumu olarak bizim (istisnalar hariç) boğazdan kısma yoluna gidebileceğimizi hiç sanmıyorum :) Cevap veriyorum; B Şıkkı - Evlilik

05.09.2012 - KarateKa

Re: İSTİMNADAN KURTULMA YOLLARI

Şehvetimizi iffet yap yarabbi bize haya ver yarabbi

25.03.2012 - bir genç

Re: İSTİMNADAN KURTULMA YOLLARI

ALLAH'ım beni ve diğer müminleri böyle kirlilik içinde yüzerken onlara bir temizlik şehvettini iffet yap yarabbi

şehvetimi iffet yap ya rabbi güzel küçük bir dua okuyun... HAYDİ YA ALLAH

25.03.2012 - bir genç

Bence

Bence bir insanin boyle seylerden uzak durmasinin en iyi yolu dinini iyi taniyip iyi yasamasidir, cunku bir insana istimna galip geliyorsa o insanin dinini tam yasayamadigindandir. bu yasamiyoruz degil ancak dinimizi ancak ve ancak allah icin yasasak zaten boyle seyleri dusunmeyiz cunku ozaman imanimiz bize galip gelir, "her yerde ve her zaman allaha ibadet etmis oluruz". oyle olmasi icinde kurani kerimi okuyup anlamali ve peygamberlerin hayatini okumus olmamiz da avantajimizadir sonucta bizim icin ornek insan o, o halde ilk basta onu tanimamiz gerekmezmi? Akli basinda bir musluman her yaptigi iste isin dogrulugunu kendisine sormalidir ve yasamalidir ancak o sekilde amel ile yasariz.

Allaha emanet olun

02.12.2011 - birKuldandigerine

Çözüm

Selamün Aleyküm kardeşler... Tasavvuf; yani ehil bir mürşit eliyle sistemli bir nefis terbiyesi bunun en kolay ve sağlam yoludur... Allah yardımcımız olsun...

23.09.2011 - Aşk-ı Visal

arkadaslar

arkadaslar ben 26 yasinda bekar bi gencim..inanirmisiniz denemedigim care kalmadi..10 aydir yapmiyordum..disarda olsun..tv bakarken olsun...pc arkasinda...i$ yerinde..her yerde haram olan seye bakmiyordum...ama en son 4 gun arka arkaya ihtilam oldum..kafamdan birturlu gitmiyordu bu cinsel arzular..sonunda gene yenildim..cok pismanim..hatta perisanim..evlenmeye su anda imkanim yok..hata nafile oruc bile tuttum..ama nafile

12.08.2011 - arkadas85

uzak duralım!!!!!

İstimna bu çağın en büyük ve belki gençler için en büyük zararlı bir illetidir....Allah hhepimizi bu illetten kurtarsın.....Evlilik tek çare!!!!

10.07.2011 - cennetkuşu

İstimna ve Kurtulma Yolları

S.A Değerli din kardeşlerim ben bu illetten dert yakınmaktayım birçok yöntemler düşünüp denedim ama bir türlü başarılı olduğumu söyleyemem .Ama bu oruç tutma yöntemi aklıma hiç gelmemişti aslında bunu bir denemeliyim diyorum ve siz değerli din kardeşlerime de tavsiye ederim.

Aslında benim en büyük derdim bu değil kardeşlerim. Hadi bu illeti yaptım diyelim sadece bunu yapmak üzmüyor beni allaha c.c karşıda aşırı derecede utanmaktayım işte bu utanmam olmasaydı bundan gayrimüslimler gibi zevk alırdım. (yani elle tatmin olmadan zevk alırdım)

Beni bu dünyada en çok sevindiren bu yüce dine mensup ve layık olmamdır. Nice insanlar vardır ki bir türlü bu dinin şart din olduğunu görmezden gelmektedirler...

Allahım inşalah bu yüce dine katılmayı nasip eder onlara (GAYRİMÜsLİMLERE)

HADİ YÜCE ALLAHA EMANET OLUN KARDEŞLERİM

05.07.2011 - AHMET YOLDAŞ

ne kadar uzak o kadar akla gelmiyor

selam bende cok pişman oluyorum arada bir 20 gün bir kere 50 gün dayandım böyle gercekten daynmamız lazım ve sonra ınsan unutuyor bile neredeyse hiç yapmayalım taa ki evlenınceye kadar ruyada gelıyor zaten insana yetiyor o ALLAH hepimizin yardımcısı olsun............

04.07.2011 - yasinden

merhaba

benim adım selim ve bende bu sıkıntıdan şikayetçiyim günde bir defa yapıyorum bu lanet şeyi ve uzun zamandır nefsimi terbiye etmeye çalışıyorum ama çokta başarılı olduğum söylenemez. dinimi çok iyi bildiğimi söylemeyem ancak biçok sitede bunun günah olduğunu okudum. söylediğiniz gibi bir istisna olabilir bu ve olması gereken birşey ancak bunu denedim ve bu yolda ilerlemeye devam ediyorum belli süre bunu yapmayınca gece uykusunda istemeden boşalabiliyor insan. ve tamamen kendi hayal gücüyle olduğu için ve istemdışı olduğundan günah olduğunu sanmıyorum. tabiki bu her insanda olcak diye birşey yok ancak birçok insanda bunun olduğunu duydum bu konudan şikayetçi olan arkadaşlarımın 11 maddeden uygun olanını seçip dayanabildikleri kadar durmalarını öneririm eğer rüyanızda olmazsa sıklığını düşürürerek yapsınlar sonuçta bu günah olsa bile ne kadar az o kadar iyidir. bilgiler için çok teşekkür ederim sağlıklı bir hayat günahsız bir yaşam diliyorum hepinize.

01.07.2011 - Ziyaretci selim

@iyibirinsan..........

İyi de kardeşim üretilen meni zaten bir iki haftada gece fıtri olarak atılıyor. Erkekler gece boşalmaları yaşıyor ve rahatlıyorlar. Hiçbir hastalık da olmuyor. Gerçekten gerekirse zaten ona ruhsat var. Bu bir illettir ve lütfen teşvik edici tarzda konuşmayalım. Herkes giriyor bu siteye. Adam bu yazıyı fetva alıp istimnayla günaha girer., hastalanır ve delirebilir. Bunlar da var dimi? YApmanın da bir sürü mazaratı oluyor. Allah basiret versin...Cenab-ı Hak, bizi bu asrın dehşetli fitnesinden muhafaza eylesin...

01.09.2010 - Mustafaa

açıklamalarınız doğrudur güzeldir fakat

Bir insan bu saydıklarınızın hepsinide yaptığı halde fizyolojik ve biyolojik olarak vücud meniyi aynen kan gibi idrar gibi sürekli yaratılış gereğince üretmektedir.
Bununda idrar gibi zamanla boşaltılmasının gerekliliği tıbbi olarak yapılmasında büyük zaruret vardır.
Bu deşarj işlemi gerçekleşmeyince o kişide çok aşırı depresyone girme durumu olmaktadır.
Mahrem yerlerinde yanmalar kaşınmalar olmaktadır.
İstenildiği kadar istenilen islami kurallara uysada yine dışarı atılması gerekmektedir.
Bu nedenle islami kaide ve kurallara uyulduğu halde bir türlü rahatlayamayan kişilerin zinaya harama düşme tehlikesine karşı en fazla hafta da bir kez olmak üzere elle boşalmalarına islam alimleri bekarlar için cevaz vermişlerdir.
Fakat evli erkekler için ise evli olupda eşi olduğu halde eli ile evlenenler için melundur hadisi şerifi buyurulmuştur.
Bu hadisin anlamından da şu çıkarılabilir.
Evli olduğu halde denilmesindeki asıl amaç,eşi ile rahatlama boşalma imkanı olupda eşinin hakkını vermeden eli ile boşalmasının eşine haksızlık olacağı vurgulanmaktadır.
Hadisi şerifte ise bekarların kastedilmemesi ise bir nevi harama zinaya düşmekten kurtulabilmeleri için küçük bir musaade gibi dir.Diye düşünüyorum.
Doğrusunu Allah c.c ve resulullah bilir.
Selam ve sevgi ile sizleri selamlıyorum.

29.08.2010 - iyibirinsan

Konular