Ilim Kitabi

Kub'ul-İbâdât (İbadetler Bölümü)

Birinci Kitab KİTABUL-İLİM

1.- İlm'in, İlim Öğretmenin ve İlim Öğrenme'nin Fazileti ve Bunlara Dair Aklî ve Naklî Deliller

2. Övülen (Mahmûd) ve Yerilen (Mezmûm) ilimler ile Bu İlimlerin Kısımları ve Hükümleri, Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifâye Olan İlimler, Şer^î İlimlerden Fıkıh ile Kelâm'm
Hududları ve Beyanı9 Ahiret İlimlerinin Diğer Bütün İlimlerden Daha Üstün Olduğunun İsbatı

3. Halkın Makbul İlimler Arasında Kabul Ettiği, Fakat Gerçekte Makbul Olmayan İlimler, Bir Kısım İlimlerin Mezmûm Sayılmasına Neden Olan Faktörler, Fıkıh, ilim,
Tevhid, Tezkir ve Hikmet Gibi Terimlerin Anlamı ve Bugün Aslî Mânâlarına Uygun Bir Şekilde Kullanılmadıklarının Beyanı, Şer'î İlimlerin Makbul ve
Mezmûm Olanları; Ne Kadarının Makbul ve Ne Kadarının Mezmûm Olduğu

4. Halkın İlm-i Hilafa Yönelmesinin Nedenleri, Cedel ve Münazaranın Afetleri ve Mübâh Olmasının Şartları

5. Hoca ve Talebenin Riayet Edeceği Âdâb

6. İlmin Afetleri, İyi ve Kötü Âlimlerin Alâmetleri

7. Akıl, Aklın Şerefi, Hakîkat! ve Kısımları